Gå til innhold
Annonse
Villaks, stamlaks, stamfisk
Villaks, stamlaks, stamfisk

I Nord-Trøndelag ser det ut til at infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk har vært høyere i år enn tidligere. Den samme tendensen er også observert i Finnmark. Lenger sør ser situasjonen noe bedre ut enn før, og både sjøørret- og laksesmolt har sannsynligvis fått lav luseinfeksjon under smoltutvandringen.

Villaksen i Nord-Trøndelag har hatt en tøff tid i sommer. Foto: Forskning.no
Villaksen i Nord-Trøndelag har hatt en tøff tid i sommer. Foto: Forskning.no

Resultatene fra overvåkingen er ikke ferdig bearbeidet enda, men de foreløpige resultatene tyder på at det i vår og tidlig på sommeren var lavere infeksjonspress i Rogaland, Hardanger, Sogn, Romsdal og Trondheimsfjorden enn tidligere år. Sannsynligvis fikk både sjøørret- og laksesmolt lave infeksjoner av lakselus under smoltutvandringen i disse områdene, melder Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Årsaken til at resultatene i år er noe bedre i disse områdene, kan skyldes tiltak som både forvaltning og næring har gjort. I tillegg har sannsynligvis både lav sjøtemperatur og mye ferskvann på våren og forsommeren medvirket i positiv retning.

Les også: Dårlig stamlaksfiske

Lusa får konsekvenser for sjøørreten

Utover sommeren har sjøørret i oppdrettsintensive områder langs norskekysten fortsatt vesentlig høyere infeksjoner enn i områder uten oppdrett. Dette kan ha negative effekter som økt dødelighet og redusert vekst for sjøørreten.

Nasjonal overvåking

Overvåkingen av lakselus på villfisk er avsluttet for i år, og en fyldigere årsrapport kommer ved årsskiftet. På Vestlandet og i Midt-Norge startet den nasjonale overvåkingen av lakselusinfeksjon på vill laksefisk i mai. Lenger nord startet den litt ut på sommeren. Årsaken til denne forskjellen er at lakselus trenger en viss temperatur før den begynner å vokse hurtig og sjøtemperaturen i nord stiger seinere enn i sør.

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet ansvaret for å koordinere overvåking, forskning og rådgiving vedrørende lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs norskekysten (NALO-programmet). Overvåkingen blir gjort i samarbeid med NINA og delvis også UNI Miljø.

Les også: - Fører en håpløs kamp mot oppdrettslaksen

Annonse