Foto: Aquabyte

Bruksområder for maskinlæring i havbruk

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Du har et kamera i merden. Du har en lærenem programvare som kan lese og tolke bildene med stor nøyaktighet, og gi deg svarene du er ute etter. Men hva gjør disse algoritmene, og hvilke svar kan du få? 

Telling av lakselus

Basert på bilder fra merden, kan algoritmene telle og beregne antall lakselus på fisken. Med Aquabytes system får du daglige tellinger av rundt 50 fisk. Systemet gir en dokumentert nøyaktighet på rundt 90 prosent.

Dette er ikke bare en annen måte å telle lus på. Det gir sanntidsinformasjon om lusepåslag og utvikling som gir oppdrettere i for eksempel samme område, mulighet for bedre planlegging og mer effektiv lusebekjempelse. 

Estimering av biomasse og vektdistribusjon

Siden kameraet har to linser og dermed et dybdesyn, kan avstanden til fisken regnes ut. Aquabytes programvare måler lengde og bredde, lager en 3D-modell og kan estimere vekten. Måling av avstanden mellom punkter på fisken, f.eks. mellom finner og øyne, er en del av dette grunnlaget. Programmet måler vekten på et utvalg fisk, og ut fra det kan man gjøre et estimat på total biomasse og vektdistribusjon i merden. Målet er en nøyaktighet på +/- 2 prosent i 90 prosent av tilfellene.

Identifisering av hver enkelt fisk

Noen fisk svømmer raskt forbi merdkameraet, noen oppholder seg lenger foran linsen. Aquabytes programvare kan skjelne enkeltindivider fra hverandre, slik at ikke samme fisk blir telt flere ganger. Muligheten til å identifisere og følge utviklingen til hver enkelt fisk kan være nyttig i flere sammenhenger, f.eks. i forskning på avl eller fôroptimalisering.

Diagnose av helsetilstanden

Maskinlæringsteknologien gir mange bruksmuligheter for bildene fra merdkameraet Man kan utvikle programvare og algoritmer som kan gi en oversikt over helsetilstanden i merden, ved å analysere bildene med hensyn på sår og skader på finner, eller antall dødfisk.

Telling av overflødige pellets

Fôr utgjør en av de største kostnadene i fiskeoppdrett. Med algoritmer som detekterer antall uspiste pellets, får man kontinuerlig beskjed om fôringen er optimal eller om man overfôrer fisken.

Komplette fôrstyringssystemer

Pelletstellinger kan sammen med andre data, som vektestimat, gi grunnlag for mer automatiserte og optimaliserte fôrstyringssystemer.

Bedre planlegging

Med kontinuerlig oppdaterte estimat av biomasse og vektdistribusjon i merden kan du få et bedre grunnlag for å vite når laksen er slaktemoden, og dermed bedre kunne planlegge salg og leveringstidspunkt.

Aquabyte

Aquabyte har utviklet et system for telling av lus med maskinlæring, basert på bilder fra undervannskamera med sylskarp optikk.
Systemet leverer også svært gode resultater for måling av biomasse, med vektdistribusjon og analyseverktøy.
 
Både Automatisk lusetelling og Biomassemåling bruker samme oppsettet mht kamera i merd.

Jeg ønsker en presentasjon

Dispensasjonssøknad

Vi hjelper deg med  å søke dispensasjon for bruk av automatisk lusetelling som erstatning for kravet om manuell telling av lus

www.aquabyte.no

Aquabyte - havbruk møter maskinlæring

Byte-for-byte / bilde-for-bilde Automatisk lusetelling Automatisk biomassemåling Kontinuerlig lusetelling uten å håndtere fisken - med bedre oversikt enn noensinne (Ved hjelp av et virkelig godt kamera - og avansert bildeanalyse koblet mot maskinlæring)