Illustrasjonsbilde, Aquabyte.

Tenk om du visste nøyaktig hvor mye daglig tilvekst du har i merdene?

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det kan du nå.

Hjelper deg å omsette tilvekstdata til en mer lønnsom drift

– Ved å sammenstille tilvekstdata med oppdretters egne tall har du et beslutningsgrunnlag som kan gi bedre lønnsomhet i hele produksjonssyklusen, sier Kristian Blom hos Aquabyte.

Automatisk måling av tilvekst

Med Aquabytes nye verktøy for automatisk måling av tilvekstdata får du pålitelige data på snittvekt og vektfordeling i merden, med en garantert nøyaktighet på 98 prosent. Men hvordan får du mest mulig ut av disse dataene, hvordan henter du ut potensialet for bedre drift og lønnsomhet?

Kristian Blom er VIS manager hos Aquabyte. VIS står for value improved services, og målet hans er nettopp dette: Hjelpe oppdretter med å få mest mulig verdi ut av tilvekstdataene som Aquabyte leverer.

Blom er født inn i en oppdrettsfamilie og kjenner bransjens utfordringer. Samtidig har han solid IT-kompetanse og ivrer etter å bruke potensialet i biomassedata til å gjøre driften av oppdrettsanlegg mer effektiv, produktiv og lønnsom.

Mer kontroll på biomassen

Han lister opp tre områder hvor tilvekstmåling kan gjøre driften mer effektiv:

– For det første gir det kontroll på hvilken biomasse man har på anlegget og på de ulike merdene, slik at man kan oppnå en optimal produksjon og kunne legge seg nærmere grensen for maksimalt tillatt biomasse (MTB).

For det andre kan dette datagrunnlaget gi et godt beslutningstøtteverktøy underveis i produksjonssyklusen, og gi bedre kontroll på driftskostnadane. Spesielt gjelder det fôring – at man sikrer en presis fôring, og oppnår god og kontrollert tilvekst og fôrfaktor.

For det tredje kan tilvekstdata gi mer nøyaktige slakteeestimat. Man kan estimere slaktetidspunkt bedre, og treffe bedre med vektfordelingen.

Automatisk lusetelling: Aquabytes system godkjent av Mattilsynet

Bedre beslutningsgrunnlag i hele produksjonssyklusen

Siden systemet leverer daglige snittvektsmålinger, kan selv små variasjoner i appetitt og tilvekst hos fisken fanges opp. Samtidig har du oppdaterte tall på total biomasse som skal fôres. Det blir lettere å vite om du fôrer riktig.

– Ved å sammenstille daglige tall for tilvekst med tall for fôringsmengde, kan du få kontinuerlig tilbakemelding på status i merden, sier Kristian Blom.

– Du kan beregne utbyttet fra fôringen mer nøyaktig i form av tilvekst, k-faktor og fôrfaktor, og dermed få viktige indikatorer på hvor godt du lykkes. Det gir igjen grunnlag for å evaluere effekten av ulike typer fôr og fôringsstrategier, og kanskje justere dem.

For selv om man opplever at man har lite problemer i produksjonssyklusen, at fisken har god appetitt og man tjener penger, er det alltid rom for forbedringer.

– Potensialet i å forbedre fôrfaktor er stort for de fleste oppdrettere. Klarer du å å få bedre kontroll på hva fôret du bruker konverterer til i reell vekst, kan det utgjøre betydelige beløp, sier han.

Fra datagrunnlag til daglige tiltak

– Min jobb er å sette meg ned med kunden og peke på hvordan tilvekstdata kan brukes og hvordan vi kan omsette den innsikten de gir til tiltak i det daglige. Det kan være å hente ut tall fra oppdretterens systemer og sammenstille med tilvekstdata fra Aquabyte. Eller vi kan overføre data programmatisk til oppdretterens egne forretningsystemer, slik at man kan få alt grunnlag for rapporteringsfunksjoner, visualisering og beslutningsstøtte samlet på ett sted, sier Blom.

Et nyttig salgsverktøy

Solide vektanslag er også et nyttig salgsverktøy. Med nøyaktige tall på biomasse og vektfordeling kan du gi korrekte estimat til de som skal selge fisken. Du vet hvor mye fisk du har i de ulike vektklassene. Det kan også gi bedre planlegging av slakting, for å oppnå høyere pris og ligge tettere oppunder produksjonstaket for maksimalt tillatt biomasse i hver merd.

 – For å ta et eksempel: Hvis du vet at 60 % av fisken din er innenfor den vektklassen som gir høyest pris akkurat nå, så kan det hende at du velger å slakte ut denne fisken istedenfor den i nabomerden der 50 % er innenfor. Og hvis det viser seg at du har mindre mengde fisk enn du trodde i en merd, kan det lønne seg å la fisken gå lenger og nærmere produksjonstaket før du slakter, sier Kristian Blom.

Han merker stor interesse for de mulighetene automatisk måling av tilvekstdata gir når disse kombineres med oppdretterens egne tall.         

– Våre tilvekstdata blir en puslespillbrikke som sammen med oppdretterens egen informasjon gir en tilbakemelding på hvordan man lykkes, og gir et helt annet grunnlag for beslutninger, avslutter han.

Automatisk lusetelling: Aquabytes system godkjent av Mattilsynet

Kontakt

Kristian Blom – Telefon. 91642072
Anders Fossøy – Tel. 95155027  

Vil du vite mer?