Seksjonssjef Lise Charlotte Rokkones i Mattilsynet.

Lakselus kan bli mer tolerant mot ferskvann

Lakselus har fremdeles høyt resistensnivå mot legemidler som har vært i bruk lenge. Lakselus viser også tegn til å tåle ferskvann bedre, jo oftere anlegget har behandlet med ferskvann.

Publisert

Dette viser Mattilsynets overvåkingsrapport om resistens mot legemidler og ferskvannstoleranse hos lakselus.

"Ferskvann" i denne test-sammenhengen betyr vann som inneholder 1-7 promille salt.

Veterinærinstituttet har siden 2013 undersøkt resistens mot ulike legemidler hos lakselus, på oppdrag av Mattilsynet. Overvåkingsprogrammet er viktig for å følge med på hvordan lakselusa reagerer og tilpasser seg ulike behandlingsmetoder.

Viser økt toleranse

De fem siste årene har overvåkingsprogrammet også sett på toleranse mot ferskvann. Ferskvannstoleranse ble inkludert i overvåkingen etter at en risikovurdering utført for Mattilsynet konkluderte med at bruk av ferskvann til avlusning øker sannsynligheten for at lakselus kan bli mer tolerant for ferskvann. 

Antallet behandlingsuker med ferskvann mot lakselus økte fra 528 i 2022 til 576 i 2023. Resultatene fra 2023-testene viser at det er flere lakselus som overlever testingen i ferskvann, jo flere ganger anlegget lakselusen kommer fra, har behandlet med ferskvann de siste to årene.

- Dette funnet gjør at vi fortsatt er bekymret for at økt bruk av ferskvann innebærer en høyere sannsynlighet for at lakselus kan blir mer tolerant, og dermed føre til redusert avlusningseffekt, sier seksjonssjef Lise Rokkones i Mattilsynet.

Ferskvann fungerer som en naturlig avlusingsmetode for vill laksefisk. Dersom lakselusa etter hvert blir mer tolerant for ferskvann, kan det få alvorlige konsekvenser for ville bestander av laksefisk i fjorder og elver.

- Det er viktig å forebygge toleranse mot ferskvann hos lakselus. Ferskvannsbehandlinger må derfor fortsatt brukes med stor forsiktighet, for å unngå økt toleranse, sier Rokkones.

Liten nedgang i bruk av lakselusemidler

Det ble skrevet ut noen færre resepter med lusemidler i 2023, sammenlignet med 2022. Bruken av azametifos og flubenzuroner økte noe. Emamektinbenzoat var fortsatt det mest forskrevne virkestoffet mot lakselus.

I 2021 ble virkestoffet Imidakloprid godkjent for bruk mot lakselus. Bruken av middelet har så langt vært moderat; med 91 resepter i 2022 og 51 resepter i 2023. Det ble ikke funnet tegn til resistens mot Imidakloprid.

Se sammendrag og rapport: Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2023