Michael Bantle, Seniorforsker i SINTEF. Foto: SINTEF

Dette prosjektet skal spare oppdrettsnæringen for energikostnader

Bioretur AS, Sintef og ToCircle AS samarbeider om energieffektivisering som skal redusere karbonutslipp og samtidig spare oppdrettsnæringen for beløp. Tocircle Industries neste generasjon kompressor skal benyttes til å energieffektivere Bioreturs tørketeknologi som brukes i slambehandling for oppdrettsnæringen. Målet er å spare oppdrettsnæringen for energikostnader, og redusere karbonutslipp. Prosjektet, som heter Free2Heat, støttes av Forskningsrådet, og skal implementeres i ett av Bioretur sine anlegg allerede på slutten av året. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Å fjerne vann ved hjelp av tørketeknologi i slambehandling er en sentral del av Bioreturs utfordring. Tørketeknologi baserer seg på en teknologi som kalles SHS, eller Super Heated Steam. Her produseres tørr damp som tørkemedium i stedet for luft eller friksjon. Tocircle sin innovative kompressorteknologi skal bidra til energieffektiviseringen av tørkeprosessen, ved å løfte overskuddsdamp til et høyt trykknivå i ett kompresjonssteg. Sintef har forsket mye på SHS og ser stort potensiale for energieffektivisering. Ifølge prosjektleder Michael Bantle i Sintef passer Bioretur’s tørkeløsning svært godt inn i prosjektet, hvor målet er å redusere energiforbruket med 70-75 %.

- Denne type teknologi brukes i Bioretur sin SHS-tørke. Sintefs SHS-tørke hadde et energiforbruk på 800 kWh per tonn vann fjernet, som kan reduseres til kanskje 200 kWh/tonn. Med såpass høyt innsparingspotensial blir det en betydelig impact», sier Michael Bantle i SINTEF.

Steinar Wasmuth, administrerende direktør i Bioretur, regner med å levere det aller første anlegget allerede i Q4. 2021. 

- Beregningene viser at et mellomstort landbasert sette- /matfiskanlegg kan spare mellom 600 - 1 000.000 kroner i energikostnader hvert år. Det kreves også betydelig mindre installert effekt enn det som er vanlig for slike tørkeanlegg, sier Wasmuth.

Bioretur fjerndrifter i dag mange av de største landbaserte settefiskanleggene i Norge og to er under commission i Canada. Selskapet kan melde om at de per nå håndterer over 12.000 kubikkmeter slamvann hver dag.

- Det produseres ufattelig mye slam fra landbasert oppdrett allerede, lenge før de virkelig store matfiskanleggene kommer i drift, forteller Wasmuth. Utfordringen er hvordan slammet, som består av (99 % vann,) fiskeavføring og fòrrester, skal håndteres og utnyttes. Innhold av tungmetaller som sink og kadmium gjør den uegnet til gjødsel tilknyttet matproduksjon og den må derfor ofte fraktes over lange distanser for å finne et godkjent deponi. Den mest miljøvennlige måten er derfor å redusere volumet ved å tørke det til et tørrstoff som så fraktes til videre utnyttelse, forteller Wasmuth. 

Problemet, ifølge Wasmuth, er at dette krever mye energi. – Det brukes 0,8 KWh per liter vann som skal fordampes og det er mange tusen liter slam som håndteres i timen. Kravet fra Mattilsynet er at slam skal være hygienisert, noe som gjør at temperaturen må være stabilt høy. Minimum 70 grader over en time. Med tanke på at vi ved utgangen av neste år forventer å håndtere fire ganger så mye slam som i dag, er arbeidet vi nå gjør sammen med Tocircle Industries AS og SINTEF på energieffektivisering svært viktig, både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv, avslutter Wasmuth.