Hunn-bleke med buken bulende av rogn før gyting, fotografert ved en av gyteplassene i Byglandsfjorden. Tilsvarende observasjon ble gjort 4. desember i «Blekelaget» i Dåsvatnet, og det er godt nytt for denne særegne laksebestanden. Foto: Bjørn Barlaup, NORCE.

Sjelden laks observert for første gang på 100 år

Den sjeldne laksen bleke er observert i et nytt område i Otravassdraget. Det gir forskerne økt tro på at bestanden er på vei opp.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Laksen ble observert fredag 4. desember av forsker Bjørn Barlaup i NORCE.
Det skjedde ved dykking med lys i et trangt sund med navnet Blekelaget i Dåsvatnet i Evje og Hornes kommune.

Utfra muntlig tradisjon forvant bleka fra Dåsvatnet tidlig på 1900-tallet, opplyser pensjonert forsker Einar Kleiven ved NIVA, som har spesialisert seg på historikken til bleka.
Det spesielle stedsnavnet Blekelaget vitner om tidligere forekomst av en helt spesiell laks. 

Laksebestanden bleke er det vi kaller en relikt laksebestand som det bare er to bestander igjen av i Norge. Bleka gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann, blir opp mot 30 cm lang og har sitt viktigste leveområde i Byglandsfjorden i Otravassdraget i Setesdal.
Bestanden ble så vidt reddet fra utryddelse, som følge av forsuring og vassdragsregulering på slutten av 1960-tallet. Det er siden 1970-tallet gjennomført en rekke tiltak for å sikre bestanden. Et av disse tiltakene har vært å forsøke å reetablere bleka i Dåsvatnet som ligger i en sidegren til Otra sør for Evje.

- Planting av rogn på tidligere kjente gyteplasser blant annet i Blekelaget i kombinasjon med kalking er gjennomført, men har langt fra vært noen garanti for å lykkes.

- Fram til nå har det ikke blitt funnet spor etter gyting av bleke i Dåsvassdraget. Funn av gytebleke på plass i Blekelaget er derfor svært gledelig nytt, forteller seniorrådgiver Roy Langåker ved Miljødirektoratet og fiskeforvalter Frode Kroglund hos Fylkesmannen i Agder. 

Begge har arbeidet for å restaurere biologisk mangfold blant annet ved hjelp av kalking i mer enn 30 år, og deriblant med tiltak for å sikre blekebestanden.

Det var NORCE-forsker Bjørn Barlaup ved LFI, Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, som var ute og dykket og oppdaget blekene.

- Vi hadde sjekket den største innløpsbekken uten resultat. Da vi kom til Blekelaget og flere bleker kom inn i lysstrålen, var det en svært positiv overraskelse. Observasjonene betyr at det nå er en god mulighet for at bleka igjen vil gjennomføre hele livssyklusen i Dåsånavassdraget etter å ha vært borte i mer enn 100 år, sier Barlaup. 

- Samtidig gir dette oss økt tro på at bleka skal klare å rekolonisere flere deler av det opprinnelelige utbredelsesområdet hvor den har vært utryddet. Det vil i så fall bety en betydelig styrking av bestanden.
Etter lang erfaring som lakseforsker i en rekke norske lakseelver, er Barlaup klar på at bleka utvilsomt er en av Norges mest spesielle laksestammer.