Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i Svolvær.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth lanserer nytt regelverk.

Nytt forurensningsregelverk for havbruk

Fiskeri- og havministeren og klima- og miljøministeren lanserer et nytt regelverk for forurensning fra kystnært havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Det nye regelverket innebærer at oppdrettsnæringen som ny hovedregel går bort fra individuelle utslippstillatelser og over til forskriftsfestede standardvilkår for forurensning. Det innføres også nye minstekrav til miljødokumentasjon for nye lokalitetssøknader, melder NFD i en pressemelding. 

– Med disse endringene skal forurensningsregelverket bli mer forutsigbart og likt for oppdretterne. Vi gjør myndighetenes søknadsbehandling mer effektiv – samtidig som miljøet ivaretas på en best mulig måte. Det er godt nytt for næringen som har ønsket denne omleggingen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

For å kunne drive med fiskeoppdrett i dag, kreves det utslippstillatelse fra statsforvalteren. Denne tillatelsen inneholder blant annet vilkår om hvilke stoffer som kan slippes ut på oppdrettslokaliteten og hvordan miljøpåvirkningen fra utslippene skal overvåkes. Disse enkelttillatelsene erstattes nå av standardiserte miljøkrav i akvakulturdriftsforskriften. Alle åpne fiskeoppdrettsanlegg i sjø vil dermed som hovedregel underlegges de samme miljøkravene.

- Havbruk er en næring i rask utvikling. Fiskeoppdrett gir blant annet utslipp av næringssalter, organiske partikler og miljøfarlige stoffer som kan forurense miljøet rundt anleggene. Mange av dagens utslippstillatelser er gamle, og ikke nødvendigvis tilpasset nåtidens kunnskap og teknologi. Vi har derfor sett behov for å oppdatere kravene som stilles til drift av oppdrettsanlegg i sjø, slik at disse i større grad samsvarer med miljøkrav som gjelder for annen industri, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Mindre saksbehandling

De fleste nye standardkravene er vilkår som det i dag er vanlig å stille i utslippstillatelser etter forurensningsloven. På enkelte områder blir det derimot noen flere krav enn det som har vært vanlig.

- Miljøovervåkingen blir strengere. Kravene til overvåking og rapportering gir myndighetene bedre oversikt over utslipp, og mulighet for en tettere og mer effektiv oppfølging av miljøtilstanden ved anleggene. Vi gjør det også tydelig at de som driver med oppdrett har en plikt til å gjøre tiltak dersom undersøkelser viser at det er dårlig miljøtilstand. Dette er et utslag av det grunnleggende prinsippet om at forurenser betaler, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Statsforvalteren kan i visse tilfeller fortsatt bestemme at oppdrettsanlegg ikke kan driftes uten enkelttillatelse etter forurensningsloven. Dette gjelder i særlige tilfeller hvor standardkravene i akvakulturdriftsforskriften ikke anses tilstrekkelige for å ivareta miljøhensynene på den aktuelle lokaliteten.

- Med mindre enkeltsaksbehandling vil forurensningsmyndighetene kunne operere mer effektivt og målrettet, og i større grad kunne konsentrere innsatsen om de mer kompliserte og viktige forurensningssakene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Eksisterende utslippstillatelser vil falle bort to år etter at de nye reglene trer i kraft. Etter denne overgangsperioden vil tillatelsene erstattes av de forskriftsfestede standardkravene.

Bedre beslutningsgrunnlag

I tillegg til at utslippstillatelsene som hovedregel fjernes, innføres det nye minstekrav til søknader om tillatelse til havbruk, blant annet til gjennomføring av forundersøkelser på lokaliteten.

– Bedre opplyste søknader med flere krav vil redusere antall tilfeller hvor statsforvalteren må etterspørre nødvendig miljødokumentasjon fra søker. Dette er et ressurs- og tidsproblem i dagens søknadsbehandling. I tillegg vil søknadskravene sikre statsforvalterne et bedre beslutningsgrunnlag gjennom bedre kartlegging av miljøforholdene ved lokalitetene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

- De nye kravene til miljøundersøkelser og miljøovervåking ved søknad og under drift, samt til rapportering under drift, vil redusere risikoen for at det skal oppstå uakseptabel miljøtilstand som følge av utslipp på en lokalitet, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Forskriftsendringene er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Endringene er utarbeidet i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet, basert på en lang og grundig høringsprosess med berørte næringsaktører.

Direktoratene jobber nå med å lage en veiledning til det nye regelverket. De skal også utarbeide rutiner for samordning mellom Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og statsforvalteren for tilsyn, forvaltning og håndheving av reglene.

Det nye regelverket

Det nye forurensningsregelverket medfører følgende forskriftsendringer: