Annonsørinnhold fra NCE Seafood Innovation

Lansering av rapporten. Nina Stangeland, Administrerende direktør, NCE Seafood Innovation og Maria Helsengreen, Partner i Deloitte og Jon-Osval Harila, Partner i Deloitte.
Lansering av rapporten. Nina Stangeland, Administrerende direktør, NCE Seafood Innovation og Maria Helsengreen, Partner i Deloitte og Jon-Osval Harila, Partner i Deloitte.

Derfor må havbruksnæringen dele mer data

Økt datadeling er en kritisk suksessfaktor for den norske havbruksnæringens vekstambisjoner. Nå er næringen bak andre industrier, og det er begrenset omfang av datadeling på tvers av verdikjeden. En ny rapport peker på flere tiltak for at næringen skal få fremgang på dette feltet.

Rapporten «Industry Insight:

Data sharing in the Norwegian aquaculture industry” er en del av NCE Seafood Innovation sin “Industry Insight”-serie.

Det er den andre i rekken av rapporter basert på klyngens fem industrielle fokusområder, og hver rapport presenterer den nåværende situasjonen innenfor hvert område.

Les rapporten

Ny rapport om datadeling

Sjømatklyngen NCE Seafood Innovation lanserte tirsdag 9. Mai rapporten «Industry Insight: Data sharing in the Norwegian aquaculture industry”. Rapporten er laget i samarbeid med klyngens medlemmer og partnere, og Deloitte har bidratt med utarbeidelsen.

Funnene i den nyeste rapporten er et resultat av intervjuer med 36 sentrale aktører på tvers av havbruksnæringen, blant annet innenfor teknologi, oppdrett, forskning og myndigheter.

– Denne rapporten gir en god beskrivelse av hvorfor industrien trenger mer datadeling, i tillegg til å skissere dagens status på hva som er oppnådd så langt og gi anbefalinger om hva som trengs for å bevege seg fremover mot mer datadeling, sier Nina Stangeland, Administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.

Rapporten 'Industry Insight: Data sharing in the Norwegian aquaculture industry
Rapporten "Industry Insight: Data sharing in the Norwegian aquaculture industry

Hvorfor må næringen dele?

Selv om den norske havbruksnæringen har tatt store steg mot digitalisering og innsiktsbasert beslutningstaking, ligger de største mulighetene for å hente verdi av dette fortsatt foran oss.

Innen 2050 har næringen ambisjoner om en femdobling i lakseproduksjon og en seksdobling i verdiskapning. Økt datadeling blir trukket frem som et sentralt middel for å nå de to målene, og mer deling vil ha positiv påvirkning på flere områder.

Effektivisere produksjonen

Rapporten peker blant annet på at datadeling er en nødvendighet for å forbedre ytelsen og effektiviteten på driften i næringen. Blant annet ved å bidra til å løse felles utfordringer innenfor fiskehelse og -velferd, vekst og fôrutnyttelse.

– Datasamarbeid og -deling er essensielt for å takle dagens utfordringer og fostre industrivekst. Blant annet innenfor fiskehelse vil det kunne ha stort potensial, og det er noe vi jobber mye med nå, sier Kristian Blom, Daglig leder i AquaCloud.

AquaCloud er en pådriver for datadeling, og en viktig del av NCE Seafood Innovation sitt arbeid innenfor digitalisering, datadeling og digital transformasjon.

Økt transparens og tillit for å få lov til å vokse

Datadeling kan også bidra til å sikre tillatelse til å drive og samfunnsaksept ved å tilby mer transparens i verdikjeden.

– Laksenæringen er avhengig av tillit fra politikere, men også samfunnet som sådan, for å gjøre seg fortjent til retten til videre vekst. Jeg tror at industriens politiske aksept og samfunnsaksept («license to operate») kan bli betydelig forbedret gjennom mer åpenhet og deling både av suksesser og utfordringer. Datadeling og transparens er fundamentalt for å få lov til å drive, til å vokse og for å etablere rettferdige og fremtidsorienterte reguleringer, sier Einar Wathne, Styreleder i NCE Seafood Innovation.

Datadeling vil både gjøre det mer effektivt å følge økende opplysningskrav fra myndigheter, og bidra til å øke transparens og tillit til næringen.

Muliggjøre sirkulære forretningsmodeller

Rapporten peker også på at datadeling er en nødvendighet for utvikling av flere sirkulære forretningsmodeller. Mer deling stimulerer verdikjedetankegang som er sentralt for å gå fra en lineær økonomi til en sirkulær.

Ifølge rapporten vil dette igjen være en nøkkelfaktor for å løse noen av industriens mest kritiske miljø- og ressursutfordringer og åpne for nye muligheter for næringen.

Syv faktorer for å oppnå suksess

I sum er fordelene ved datadeling i havbruksnæringen mange, og rapporten fremhever disse, i tillegg til å peke på hva næringen må gjøre for å få til økt deling.

– Ambisjonen med rapporten er å tydeliggjøre fordelene og mulighetene ved datadeling i industrien, i tillegg til å skape en felles forståelse av hvordan vi skal etablere et økosystem for deling og stimulere til økt datadeling, forteller Nina Stangeland, Administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.

En av konklusjonene er at et delt, åpent og demokratisk økosystem vil være et verdifullt middel for industrien for å oppnå en mer optimalisert, bærekraftig og trygg produksjon, i tillegg til å oppnå viktige forbedringer innenfor fiskehelse- og velferd.

Når mengden innsamlet data vokser, vil den bli mer verdifull, men suksessen i helhet avhenger, ifølge rapporten av syv faktorer.

– Gjennom analysen og kunnskapsgrunnlaget har vi identifisert sentrale faktorer som hver enkeltaktør og økosystemet må få på plass for å lykkes med å realisere gevinstene fra et felles datasett både for enkeltaktørene og samlet for bransjen. Den største barrieren som vi må arbeide med i felleskap er grunnleggende tillit til plattformen og hvilke data som deles. Dette krever at en nøytral aktør tar ledelsen i videreutviklingen, og at hele bransjen, inkludert forvaltning og forskning, deltar, forteller Maria Helsengreen, Partner i Deloitte.

Les rapporten og de syv faktorene for suksess her.

Prosjektgruppen til rapporten hos NCE Seafood Innovation. Fra venstre: Kristian Blom fra AquaCloud og Dominik Flatten, Nina Stangeland og Rune Smistad i NCE Seafood Innovation.
Prosjektgruppen til rapporten hos NCE Seafood Innovation. Fra venstre: Kristian Blom fra AquaCloud og Dominik Flatten, Nina Stangeland og Rune Smistad i NCE Seafood Innovation.