Mattilsynet har bedt Havforskningsinstituttet lete etter fremmedstoff i fôrmidler av fisk .

HI har analysert fôrmidler av fisk for fremmedstoff. Dette fant de.

I 2021 ble 16 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter.

Publisert

I undersøkelsen som Havforskningsinstituttet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet undersøkte de 6 prøver av fiskeolje, 2 prøver av fiskemel og 8 prøver av fiskeprotein-konsentrat.

I analysene lette de etter en rekke fremmedstoffer: dioksiner og furaner (PCDD/F), dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB6, polybromerte diphenyleter (PBDE), Perfluorerte forbindelser (PFAS), klorerte pesticider, og metaller (kvikksølv, bly, kadmium og arsen).

Prøvene ble også analysert for rester av tilsetningsstoffet ethoxyquin som nå er utfaset, ethoxyquin dimer samt utvalgte medisinrester og salmonella.

Funnene

HI melder at innholdet av alle organiske miljøgiftene var lave, og det ble ikke funnet overskridelse av grenseverdi.

Det ble ikke påvist ethoxyquin, ethoxyquin dimer eller salmonella.

En prøve hadde spor av legemidlet emmamectin B1a (lusemiddel).