Foto: Ecomerden.
Foto: Ecomerden.

Erfaring fra Ecomerden

Sulefisk har gjennomført en full produksjonssyklus fra smolt-utsett i Ecomerden, etterfulgt av opphold i åpne merder fram til slakt. Selskapet skriver at de opplever null lus og høy overlevelse, sammenlignet med åpne merder.

Publisert

Selskapet skriver i en pressemelding at resultatene fra produksjonen er gode, og at det er ingen lus og høy overlevelse i Ecomerden sammenlignet med åpne merder på siste driftssyklus.

- Det foreligger tallverdier over en hel generasjon, og dette er en milepæl for lukkete merder kontra åpne merder, skriver de.

Fram til i dag har interessen fra oppdretterne for å ta i bruk lukkete merder vært laber. Nå ser fremtiden lysende ut for Ecomerden AS og for de oppdretterne som vurderer å denne teknologien i bruk. Dette svarer seg nemlig også økonomisk, da slaktevekten på samme utsettet av smolt blir betydelig høyere.

- Smolten fra settefiskanlegget gikk ut i Ecomerden på 130 gram, og ble kjørt fram til ca. 800 gram uten kjønnsmodne hunnlus uten noen form for lusebehandlinger. Siste fase før slakt gikk på en lokalitet med åpne merder.

- På den åpne merd-lokaliteten ble påvist PD og AGD, men fisken fra Ecomerden fortsatte sin vekst med høy overlevelse, oppsiktsvekkende høyere enn fisken i åpne merder.

- 40% av Postsmolten fra Ecomerden vokste fram til 4,9 kg i løpet av 53 uker med 3,3% dødelighet i hele sjøfasen, inklusiv Ecomerden-fasen.

Restbiomassen i den åpne merden gikk igjennom en mekanisk avlusing ved uttak av første slaktebatch, da med 0,8% dødelighet. Slaktefisken hadde i snitt 92-95 % superior kvalitet med svært høye pigmentverdier godt over det som var forventet. Fisken hadde i tillegg svært god kondisjonsfaktor noe som igjen gir et godt slakteutbytte.

- I forhold til referansefisken som gikk ut i åpne merder direkte fra settefiskanlegget, var det en stor forskjell i overlevelse.

Mindre dødelighet

Postsmolten fra Ecomerden, PD og AGD til tross, begrenset dødelighet seg til kun i størrelsesorden 5-10 fisker hver dag, som til sammenligning med en gjennomsnittlig lokalitet (ca 20 %) reduseres til under 5% i hele sjøfasen.

- En differanse på 15% i dødelighet utgjør store tallverdier på prod.kost, da en også må ta med fôrfaktoren i kostnadsbildet. I tillegg får oppdretter mer fisk på slaktebenken på kortere tid i sjøen.

Med de utsiktene og myndighetskrav næringen nå står ovenfor, kan det kanskje betale seg at man begynne å regne på hvor mye lukkete merder kan bidra til vekst i form av økt slakteutbytte uten kjøp av ekstra dyr MTB-vekst.

- Det må fremheves et nytt analyseverktøy fra Inventura AS som viser produksjonskostnader som fullt ut er realistiske. Med denne programvaren kan man beregne kostnader ved forskjellige driftsscenarier, skriver de.

På en PD lokalitet vil gevinsten ha en enda større økonomisk betydning.

- Luseproblematikken ser ut for å være løst med lukkete merder.

Lavere produksjonskostnader og mer slaktefisk

- En så lav dødelighet som det har vist seg å være i Ecomerden, og i sjøfasen fram til slakt, vil dette som nevnt slå positivt ut med mer fisk på slaktebenken, men også på omdømme for næringen. En betydelig bedre fiskevelferd gir tydeligvis utslag over hele sjøfasen.

Selv om oppdretterne må bruke noe av sin nåværende sjø-MTB, kan det være verd den ekstra investeringen, eller rettere sagt den ekstra «leiekostnaden» for den ene Ecomerden. Ecomerden AS kan nemlig leie ut merdene.

Det er mulig å kjøre mye smolt igjennom en lukket merd pr. år, faktisk kan det produseres opp til 3 batcher postsmolt pr. år. I forhold til åpne merder har disse en individ-begrensning til 200.000. Det skal da 5 åpne merdringer til for å produsere det som er mulig i en Ecomerd.

- De oppdretterne som tenker stordrift, vil være de som kan vinne mest på dette.

Jo flere individer som blir produsert fram til ett kilo, jo bedre økonomiske resultater, og jo mer fisk på slaktebenken.

Enkel å drifte

- Det er enkelheten på drifting som vil vise seg som mer og mer viktig når produksjonen skal økes, kanskje opp til 2 millioner ett-kilos smolt på ett år.

Flere innretninger er allerede inkorporert som standardløsninger, og som gjør røktingen enklere, mens andre mer «kostnadskrevende innovasjoner» ligger litt mer fram i tid.

- Det er heller ikke behov for ekstra arbeidsbåter ved skifting av røktenøter eller ved reingjøring og andre driftsoperasjoner.

- Vi er opptatt av at systemet skal være rømningssikkert. Flere overraskende fysiske fenomener med lukkete merder er blitt erfart i løpet av vår tid med testing.

Paradoksalt nok sier NYTEK-forskriften ikke noe om de problemstillinger som kan oppstå med en lukket merd i forhold til åpne ring for eksempel. Fremdeles betraktes dukposen i en lukket merd som «ekstrautstyr». Dette må det tas tak i ganske snart, eller så får man en ny stor rømning en dag. Ecomerd- løsningen er designet med en fysisk sikkerhet mot nedsenking av flytekragen, pumpestopp og mot sloshing.

  • Sloshing er stående bølger som kan opptre ved store bevegelser av merdkonstruksjonen. Med en riktig dimensjonering skal ikke merden bevege seg merkbart.

Hendelsene under drift kan være seg alt fra svikt på elektroinnstallasjonene, oksygeneringen, vortex og store tetthetsforskjeller i vannsøylen. Spesielt viktig er det ha en tilstrekkelig oppdrift og en fysisk sikkerhet framfor en sensorbasert «sikkerhet». Et lukket merdkonsept bør i tillegg videre være en merdkonstruksjon som enkelt kan desinfiseres. Ofte baserer man seg på for mye sensorikk. Robuste og enkle mekaniske sikkerhetssystemer vil være en bedre løsning mot rømning i framtiden.

Utvikler nye versjoner

Ecomerden har det siste året utviklet flere nye versjoner. Den lukkete merden er modulbasert og kan leveres i flere størrelser. Gjennomgående løsningstrekk er basert på Ecomerd-patentet fra 2010. Den siste versjonen kan ha 4 individuelle merder integrert, noe som gir en lavere pris pr. enhet. I tillegg kan man da sortere fisken enkelt uten ekstra servicemannskap. Merdene kan røktes på kjent og enkel måte. HMS er også bedre ivaretatt. Det kan leveres lukkete løsninger for postsmolt, matfisk, ventemerder og for stamfisk.