I noen deler av landet tørket fiskesesongen 2021 helt bort. Basert på innsamlede fangsttall, anslår Norske Lakseelver at det ble tatt 85 900 laks av sportsfiskerne i 2021, mot 133 000 for få år siden. Nå vil organisasjonen at produksjonen av oppdrettslaks må omlegges til metoder som ikke slipper ut lakselus og som hindrer rømming. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen.

Dårligste laksesesong i nyere tid: Vil redusere antallet oppdrettslaks i åpne merder

Årets laksefiskesesong var ifølge tall fra organisasjonen Norske Lakseelver, trolig den dårligste i nyere tid.  Nå vil de at antallet oppdrettslaks som svømmer i åpne merder reduseres.

Publisert Sist oppdatert

For første gang er det fanget flere pukkellaks enn atlantisk laks i norske elver i løpet av en fiskesommer. Basert på innsamlede fangsttall, anslår Norske Lakseelver at det ble tatt 85 900 laks av sportsfiskerne i 2021. Tallet er lavt, bare for noen år siden var fangsttallet 133 000. Norske Lakseelver, som organiserer 108 lakseelver, som omsetter for for mellom 1,3 og 1,5 milliarder i løpet av tre hektiske sommermåneder. De er bekymret over utviklingen, og mener at det nå må settes inn kraftigere tiltak for å ta vare på villaksen. 

De ti beste 2021 (antall laks)

Elv

2021

Orkla

4864

Gaula

4509

Namsenvassdraget

4333

Numedalslågen

3452

Altaelva

3113

Repparfjordelva

2951

Mandalselva

2615

Bjerkreimselva

2412

Stjørdalselva

2185

Målselv

2043

-Det er en negativ utvikling som viser at vi må bruke hardere lut i kampen for å beskytte villaksen, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver i en pressemelding fra organisasjonen. 

I noen deler av landet tørket fiskesesongen helt bort. Spesielt gjaldt dette på Vest- og Sørlandet.  

- Mange steder har det heldigvis kommet mye laks opp i elvene etter at tørken ga seg, slik at det trolig er nok gytefisk, forklarer Evensen.

Han berømmer lokal forvaltning i elvene for å ta nødvendige grep. 

-Det kan være upopulært å komme med strengere kvoter og begrensninger i et elvefiske som allerede er strengt regulert, men biologi må gå foran høsting og næring. Tiden da man kunne høste uten å tenke på morgendagen, er for lengst over, understreker Evensen. 

Vil redusere antallet laks i åpne merder

Organisasjonen påpeker i pressemeldingen at Norge har om lag en tredjedel av de gjenlevende bestandene av atlantisk laks, og mener landet dermed har et spesielt ansvar for arten. Regjeringen Solberg la i høst fram en handlingsplan for villaksen, som det nye Stortinget og Regjeringen Støre nå skal følge opp. 

-Det er mye bra i handlingsplanen, men det krever økte bevilgninger på en del punkter, bl.a. til bekjempelse av pukkellaks, samt lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva.  Det trengs også økte midler til videreutvikling av kalkingsprosjektet på Sørlandet. Hovedproblemet er likevel at planen ikke har noen klar idé om hvordan de negative påvirkningene fra lakseoppdrett skal kuttes, forklarer Evensen. 

Evensen sier forskere definerer lakselus fra oppdrettslaks og sviktende overlevelse hos villaksen på grunn av forurensing av gener fra rømt oppdrettslaks, som de to viktigste truslene mot villaksen. 

-Lusepresset er så høyt mange steder at over 50 % av de små lakseungene dør i fjordene om våren. Når vi plusser på klimaendringer og invasjonen av den uønskede pukkellaksen, blir det for mye for laksen, understreker Evensen. 

Sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner, har Norske Lakseelver spilt inn detaljerte krav til regjeringen og Stortingets behandling av handlingsplanen for villaks

-Skal vi i det hele tatt ha høstbare bestander av villaks i Norge, er vi nødt til å ta noen kraftige grep for å redusere antallet oppdrettslaks i åpne merder. My kan gjøres gjennom å sette gode rammer for en omlegging av produksjonen til metoder som ikke slipper ut lakselus og som hindrer rømming, sier Evensen.