Fagsjef fiskehelse i FHF, Sven Martin Jørgensen.

Kunnskap om havstrømmer skal gi oppdrettsnæringen kontroll på fiskesykdommene

Ved å kombinere kunnskap om havstrømmer og smittestoff skal næringen få et felles verktøy for å redusere sykdomsutfordringene.

Publisert

Smittestoff utfordrer biosikkerheten

Sykdom er den største utfordringen for fiskeoppdrett i sjø. Sammenlignet med husdyrproduksjon på land, hvor man fysisk kan isolere produksjonen i lukkede enheter, svømmer oppdrettsfisken i åpne merder med naturlig forekommende mikroparasitter og nærhet til naboens lokaliteter. De fleste parasittene lever i harmoni med fisken, men enkelte kan blomstre opp i så store mengder at de skaper sykdomsutfordringer. Derfor følger oppdretterne nøye med og måler nivåene av de mest truende smittestoffene i fisken. I tillegg må man ha kontroll på smittestoffene i havet. Da bør man ideelt sett samarbeide om flytting av fisk, vann og utstyr, samt koordinere brakklegging av større områder, slik at smittestoffene ikke får tilgang på verter i en lengre periode mellom hver produksjonssyklus. Oppdrettsanleggene ble i sin tid etablert og plassert uten nødvendig kunnskap om biosikkerhet og risiko for spredning av smittestoff mellom anleggene. Dette er en stor utfordring.

Modellere havstrøm og smitte

Vi har i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om alle faktorene som spiller inn når smittestoffer spres. Resultatet er at det er utfordrende å lage et regelverk som ivaretar biosikkerheten. Norge er fremst i verden på avanserte hydrodynamiske verktøy som modellere hvordan havstrømmer vil forflytte seg under ulik temperatur, vind, topografi og andre forhold. Man kan få økt kontroll på biosikkerheten ved å koble disse modellene med kunnskap om hvordan virus, bakterier og parasitter overlever og spres i havet. Dette er målet for prosjektet OptiLok, som ledes av Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF, Akvaplan-niva, Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og Meteorologisk Institutt. 

Anbefale koordinering og samarbeid i næringen

Flere norske forskningsgrupper har utviklet ulike hydrodynamiske modeller med forskjellige egenskaper. OptiLok skal bruke det beste fra alle disse til å lage en enhetlig modell for havstrømmene rundt alle eksisterende oppdrettsanlegg langs kysten vår. Ved å koble dette med kunnskap om smittestoffene kan man utarbeide såkalte risikomatriser som sier noe om sannsynlighet for spredning av smittestoff innad og mellom oppdrettsanlegg i et område. Basert på dette skal prosjektet anbefale hvordan næringen bør koordinere og organisere produksjonen mellom anleggene. Et eksempel på dette er optimal brakkleggingsstruktur mellom lokalitetene i et område. Hvis dette gjøres på riktig måte, kan oppdretterne planlegge produksjonen slik at man er trygg på at de har kontroll på sykdomstruslene samtidig med at de kan produsere fisk.

Mål om felles praksis for biosikkerhet

Det nye prosjektet er et viktig steg mot en helhetlig praksis for biosikkerhet i oppdrettsnæringen. Målet er at alle oppdrettsanlegg skal jobbe etter en felles plan som gir full kontroll på nåværende og fremtidige sykdomstrusler, uavhengig av om produksjonsformen er kystnært oppdrett i åpne merder eller havbruk til havs i mer lukkede enheter. Dette vil være avgjørende for å løse dagens sykdomsutfordringer og gjøre produsenter og forbrukere trygge på at fiskevelferden er ivaretatt i norsk oppdrett. 

Se en video om prosjektet her, og få ytterligere informasjon og følg med på utviklingen i prosjektet på FHFs nettsider her.