Prøvetaking av torsk på Statt Torsk sin lokalitet Stokkeneset.

Nytt prosjekt om sykdomsrisiko i torskeoppdrett

Veterinærinstituttet og partnere har startet et prosjekt for å få ny kunnskap om sykdomsspredning mellom oppdrettstorsk, annen oppdrettsfisk og ville marine arter.

Publisert

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsmidler (FHF), og skal også gi mer kunnskap om vurdering av sykdomsrisiko i torskeoppdrett.

– Torskeoppdrett er i stadig utvikling. For å henge med er det vesentlig at vi genererer ny kunnskap om risiko for sykdomsspredning der torsk oppdrettes, sier Simon Weli, prosjektleder og seniorforsker ved seksjon for biosikkerhet ved Veterinærinstituttet, i en sak publisert på deres nettside. 

Utsatt for smitte

Nye torskeoppdrettsanlegg skriver de vil måtte sameksistere med andre kystbaserte oppdrettsanlegg, villtorsk og andre marine fiskearter. Sykdommer er en viktig årsak til dødelighet i sjøfasen hos oppdrettslaks. Torskeoppdrettsanlegg bruker normalt åpne merder og ved høy tetthet av individer betyr det at fisk er utsatt for å bli smittet av forskjellige sykdommer.

- Vi trenger å gjennomføre gode analyser for å identifisere risikofaktorer for sykdommer og smittespredning, sier Nina Sandlund, ved Havforskningsinstituttet.

- Prosjektet skal gi oss ny kunnskap om risiko for sykdomsspredning fra oppdrettsfisk til vill marin fisk og fra villfisk til oppdrettsfiskearter. Kunnskapen kan bidra til bærekraftig torskeoppdrett, sier Simon Weli. 

Prosjektet skriver de vil også kunne gi et bedre grunnlag for myndighetene når de skal avgjøre hvor nye torskeoppdrettslokaliteter kan lokaliseres.

Prøveuttak og smitteforsøk

Gjennomgang av tilgjengelig litteratur, erfaringer fra anleggene, og biologiske prøveuttak på ulike torskelokaliteter inngår i prosjektet som skal kartlegge potensielle smittestoff i dagens oppdrett. Det planlegges også smitteforsøk for å teste overførbarhet av de aktuelle smitteagens fra oppdrettstorsk til andre marine arter. Basert på kunnskapen som genereres i prosjektet, vil man kunne gjennomføre en oppdatert risikoanalyse for å vurdere smitterisiko i norsk torskeoppdrett.

Prosjektsamarbeid:

Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet (prosjektleder), Havforskningsinstituttet, NorCod AS, Statt Torsk ASA og Arctic Cod AS.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsmidler (FHF) og vil gå over to år.