Fiskeridirektoratet skriver at i de senere år har flere genetiske studier vist at laks rømt fra oppdrett har blandet seg i de ville bestandene.

- Innslagene av rømt laks er relativt stabile

Årets rapport fra Overvåkingsprogrammet for rømt laks i vassdrag viser at innslagene av rømt laks er relativt stabile, med en liten økning i andel vassdrag med middels til høye innslag.

Det skriver Fiskeridirektoratet i en oppdatering.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antallet vassdrag som inngår i overvåkningsprogrammet har variert fra 140 i 2014 til 218 i 2020, mens 178 ble vurdert for 2021.

Det stilles høye krav til kvalitetssikring i programmet, og antall vassdrag som blir vurdert i rapporten vil naturlig variere en del mellom år. Dette kan skyldes flere forhold. Mest tydelig i årets rapport er nedgangen i antall vassdrag som overvåkes gjennom drivtellinger, noe som kan tilskrives utfordrende forhold i forhold til vær og vannføring i overvåkingsperioden

Resultater fra 2021

  • 140 elver (79 %) ble vurdert til å ha lave innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).
  • 24 (14 %) elver ble vurdert til å ha et moderate innslag av rømt laks (4-10%).
  • 14 elver (8 %) ble vurdert til å ha høye innslag (mer enn10%).

Det er også i år variasjoner lang kysten, hvor Vestland og Nordland fylker har flest elver med høye innslag av rømt laks, mens sør og østlandet i det alt vesentlig har lave innslag.

De senere år har flere genetiske studier i tillegg vist at laks rømt fra oppdrett har blandet seg i de ville bestandene, noe som synligjør behovet for en overvåking. Dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom innføringen av Kvalitetsnorm for villaks og vannforskriften som skal klassifisere henholdsvis laksebestander og vassdrag blant annet i forhold til rømt laks. Vurdert etter kvalitetsnormens delnorm genetisk integritet kommer ca 35 % av bestandene i god tilstand, mens resten har større eller mindre grad av innblanding av rømt oppdrettslaks.

Sammen med miljømyndighetens overvåking av genetisk status gir overvåkingsprogrammet for rømt laks derfor et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å ta vare på og sikre den norske villaksens egenart.