Repparfjorden, natur

NSL om lovlig og ulovlig forurensning

- Hvorfor skal en føre-var tilnærming gjelde innenfor produksjon av laks og ørret der eventuelle konsekvenser er reversible, når det er nok å foreta en «skjønnsmessig vurdering» av en aktivitet der eventuelle uforutsette konsekvenser er irreversible?, spør NSL.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I dag finner vi dette på Miljødirektoratets sider:

«Miljødirektoratet har foretatt en bred skjønnsmessig avveiing etter forurensningsloven av søknaden fra Nussir ASA om gruvevirksomhet i Kvalsund og deponering i Repparfjorden.

- Etter en helhetlig avveining mellom miljøhensyn og samfunnsnytte har vi kommet til at det gis tillatelse til gruvevirksomhet i kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen. Vi mener det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift med de strenge kravene vi stiller, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet».

I 2003 ble det bestemt at oppdrettsnæringa ikke lengre skulle ha anledning til å produsere mat i den samme fjorden pga. miljøbelastningen. I sin Miljøstatus fra 2011 omhandlende Nasjonale Laksefjorder skriver Miljødirektoratet dette under parolen «Føre-var-tilnærming i lakseforvaltningen» «Den internasjonalt anerkjente føre-var-tilnærmingen i lakseforvaltningen skal legges til grunn av alle involverte sektorer. Ved inngrep og andre påvirkninger er utgangspunktet at den som forvolder skade på ressursen skal gjenopprette eller kompensere for skaden. Innenfor disse rammene skal lakseressursene forvaltes til størst mulig nytte for samfunnet, rettighetshavere og fritidsfiskere».

Noen enkle spørsmål melder seg i denne sammenhengen:

  1. Hvordan skal en få fjerna millioner av tonn kobberholdig og kjemikalietilsatt gruveslam fra deponiet, om det viser seg at det er i ferd med å utrydde laksen og sjøørreten i det nasjonale laksevassdraget Repparfjordselva?
  2. Hvorfor skal en føre-var tilnærming gjelde innenfor produksjon av laks og ørret der eventuelle konsekvenser er reversible, når det er nok å foreta en «skjønnsmessig vurdering» av en aktivitet der eventuelle uforutsette konsekvenser er irreversible? Har ikke Miljødirektoratet snudd «føre-var» tilnærmingen på hodet her?
  3. Hvordan er skadene som kan oppstå på merkevaren «Rene norske fjorder» i et perspektiv der en skal hente ut sunn mat til evig tid vurdert?

Det bør etter dette være åpenbart for de fleste at hensikten med de Nasjonale Laksefjordene var noe helt annet enn det vi trodde.

To dager før denne avgjørelsen ser vi det samme Direktoratet i kampen mot dumping fra brønnbåtene. Her sies det lite eller ingenting om samfunnsnytten kontra miljøhensyn når det fastlås at det er drevet ulovlig dumping av ferskvann i sjøvann.

Forstå dette den som kan.