Frode Reppe må gå på dagen. Foto: NSL.

Oppsigelsen ugyldig, men Reppe får kritikk av retten

Sør-Trøndelag Tingrett har enstemmig funnet at NSLs oppsigelse av Frode Reppe er ugyldig. Han må likevel slutte på dagen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dommen fra tingretten slår fast at Frode Reppes opptreden og handlinger som fagsjef i NSL i tiden før Robert Eriksson begynte som leder av organisasjonene, ikke er av en slik karakter at det var riktig å si ham opp.

«Det er et sentralt poeng i saken at Frode Reppe sin opptreden i all hovedsak må vurderes opp imot organisasjonen slik denne var sammensatt/organisert før Eriksson kom inn i stillingen som administrerende direktør. At organisasjonens ledelse i dag utad har signalisert klart at arbeidsformen som Dagbladet «avslørte» er uholdbar, blir i denne sammenhengen ikke avgjørende

Reppe får likevel kritikk i dommen, og det slås fast at han har opptrådt illojalt da han ikke orienterte ledelsen om et intervju i Morgenbladet.

Han får også kritikk for ordlyden i en epost som skulle gått til Fiskeriminister Per Sandberg, der Reppe skrev at han ønsket en «vei som ikke kan spores tilbake til dem frem til KLD også».

«At dette senere ble tema for Stortingets kontrollkomite viser etter rettens syn at budskapet som er fremsatt av Reppe kan undergis kritikk. En slik utvikling er synbar for en person i Reppe sin stilling, og dette burde ha dempet Reppe sin fremgangsmåte. Dette er et kritikkverdig budskap.» heter det i dommen.

- Har gjort mye bra for næringen

Retten trekker også frem at Reppe har gjort mye positivt.

 «Det synes å være bred enighet om at Frode Reppe i sin stilling har gjort mye bra for oppdrettsnæringen, og at han har satt viktige saker på dagsorden. Retten vil bemerke at det som står sentralt i denne saken er hvilke metoder som han har brukt, herunder om han har arbeidet på måter og meddelt budskap som manglet nødvendig forankring i organisasjonen. Hvorvidt oppdrettsnæringen som sådan har nytt godt av hans arbeidsmetoder er et spørsmål som retten ikke har forutsetninger for å vurdere.»

Men selv om retten finner grunnlaget for oppsigelsen usaklig, mener de han ikke nå kan fortsette i jobben

«Retten anser ikke at Frode Reppe har en ledende stilling, selv om tittelen «fagsjef» indikerer dette. Stillingen anses imidlertid svært sentral som ledd i NSLs virksomhet utad. Frode Reppe har, slik retten ser det, en nøkkelstilling når det gjelder kommunikasjon med politiske miljøer, forskningsmiljøer og media. Det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Hensynet til medlemmenes interesser er uforenlig med fortsatt ansettelse.»

Retten konkluderer dermed med at «Frode Reppe sitt ansettelsesforhold i Norske Sjømatbedrifters Landsforening opphører umiddelbart

NSL må betale 

Retten skriver også at Reppe tildømmes 50 000 kroner i oppreisning NSL, samt 23 000 kroner i tapte feriepenger og 400 000 kroner i erstatning for fremtidig erverv.

NSL dømmes også til å betale Frode Reppe sine sakskostnader med ca 1,4 millioner kroner.

Reppe ble meddelt oppsigelse fra stillingen som fagsjef i organisasjonen  i september i fjor. Reppe bestred oppsigelsen, og stevning ble tatt ut i slutten av november.