Seniorøkonom Oddbjørn Grønvik og senioranalytiker Maja Olderskog Albertsen i Menon Economics.

- Det er lagt mål om vekst i havbruksnæringen som kan bli vanskelige å oppnå

Seniorøkonom Oddbjørn Grønvik og senioranalytiker Maja Olderskog Albertsen i Menon Economics svarer på Kyst.no sin artikkel om vekstmål.

Publisert Sist oppdatert

Kyst.no skrev 9. september en artikkel om vekstmål i havbruksnæringen, med utgangspunkt i rapporten Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 (som vi heretter omtaler som Sintef-rapporten). Kommentaren problematiserer om dette i realiteten er et politisk mål, eller om det bare har blitt et tall som refereres til uten at noen egentlig styrer etter det.

Sintef-rapporten definerer ikke et mål, men tallene har blitt en viktig politisk rettesnor

I kommentaren i Kyst.no påpekes det at Sintef-rapporten ikke definerer et vekstmål. Rapporten er en mulighetsstudie som sier noe om hva som kan skje gitt noen forutsetninger. Det er imidlertid liten tvil om at rapporten har blitt en viktig rettesnor. Selv om vekstpotensialet som tallfestes i rapporten ikke er definert som et mål av rapportens forfattere, har det utviklet seg til å bli et tall som både næring og politikere måler seg opp mot. Kyst.no har funnet fram til et godt eksempel på det. Da den forrige regjeringens havbruksstrategi ble lagt fram før valget i 2021, løftet tidligere fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen femdobling av produksjonen innen 2050 som et mål. Selv om det ikke var nedfelt i strategien, gjorde den daværende statsråden det tydelig at dette var et mål regjeringen styrte mot.

Den nåværende regjeringen har ikke vært like eksplisitte i å gjøre Sintef-rapportens mål til sitt eget, men i sitt siste valgprogram har Arbeiderpartiet definert et helt konkret mål om en dobling av verdiskapingen fra havbruksnæringen innen 2030. Dette kan være et enda mer ambisiøst vekstmål enn et som knytter seg til produksjonsvolumer. Det mangler altså ikke på høye målsetninger for havbruksnæringen fra de siste partiene som har sittet med fiskeriministerposten.

Vi har kartlagt at man ikke er i rute for å nå målene som er satt

I vår nye rapport Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen, skrevet på oppdrag for Global Aquaculture Tech Hub (GATH), har vi blant annet vurdert utsiktene for vekst i havbruksnæringen fram mot 2030. I rapporten foretar vi en systematisk gjennomgang av de viktigste segmentene hvor det kan komme vekst i havbruksnæringen innen 2030. Vi ser for eksempel på potensialet for vekst fra trafikklyssystemet, vekst innen landbasert havbruk og vekst gjennom nye ordninger som havbruk til havs og såkalte miljøteknologitillatelser. Vi setter disse scenariene i sammenheng med både målet i Sintef-rapporten og Arbeiderpartiets eget vekstmål. Vi viser at det vil være vanskelig å nå målene innen 2030, selv i et scenario med høy vekst.

Det er uomstridt at det er store politiske mål om vekst i havbruksnæringen, men politikerne er ikke alltid villige til å tallfeste hvilke mål de ønsker å oppnå. Vi synes det er modig når politikerne definerer konkrete mål. Det forplikter, for det er lett for velgerne å vurdere måloppnåelsen. Når politikerne sier at de ønsker å oppnå vekst, enten det skjer i pressemeldinger eller i valgprogram, må de derfor tas på ordet og ansvarliggjøres for det. Vår rapport er et bidrag til å se hvor man ligger i løypa.