Nytt forsøk: Vidalife gir bedre skinnhelse i ukevis

 Vidalife, et glidemiddel som forebygger sår hos fisk, viser seg å gi bedre skinnhelse minst en hel måned etter bruk. Dette kom frem i et omfattende forsøk foretatt av QuantiDoc i sommer.

- Vidalife er et glidemiddel som kan sprayes på overflater og utstyr, eller tilsettes i vannet. Når laksen glir lettere under håndtering blir den mindre stresset og risikoen for sår reduseres, forteller veterinær Lene Høgset i MSD Animal Health.
- Vi ønsket å se hvor sterk effekten faktisk er, og har samarbeidet med QuantiDoc AS i et forsøk over flere uker nå i høst.
Forsøket ble foretatt i et settefiskanlegg på Vestlandet og ble ledet av professor Karin Pittman ved Universitetet i Bergen. Pittman er daglig leder av QuantiDoc og oppfinner av metoden som dokumenterer slimhelsen i hud, gjeller og tarm og deriblant lakseskinnets motstandskraft mot parasitter, bakterier, virus og sopp.

Laksens egen beskyttelse

- Vi har utviklet en standardisert måte å måle slimhelse hos fisk, der vi undersøker cellene som produserer slimlaget hos laksen. Slimet er viktig fordi det er antiparasittisk, antibakterielt, antiviralt og antifungalt (mot sopp), sier professor Pittman.
Hun forteller at det er en kjensgjerning at slimcellene hos oppdrettslaks er under hardt press grunnet menneskelig håndtering, og at mange klager over at fisken har blitt tørr fordi slimcellefabrikkene blir skadelidende under dagens metoder for lakseoppdrett.
- Under forsøket oppdaget vi at Vidalife beskytter fiskens evne til å beskytte seg selv. Vi så at Vidalife faktisk fungerer for bedre skinnhelse under og etter vaksinering - det er både større celler og flere av dem hos laks som har fått Vidalife sammenlignet med kontrollgruppen etter håndtering. Det betyr at fisken er bedre stilt i sjøvann for å beskytte seg selv dersom Vidalife har blitt brukt under vaksineringen, sier Pittman.

Slik var forsøket

QuantiDoc foretok skinn- og gjelleanalyse på tre ulike tidspunkt: Før uttaket (nullpunkt), under selve vaksineringsdagen og til slutt en måned etter vaksineringen da fisken ble sjøsatt. Forskerne tok ut en halv centimeter av skinnet og målte deretter slimcellestørrelse og slimcelletetthet.

Videre ble de samme analysene foretatt på en kontrollgruppe der Vidalife ikke ble brukt, slik at man fikk en objektiv sammenligning mellom test- og kontrolgruppe.

- Tallmessig er det mulig å spore effekten på individnivå og på gruppenivå. Ett av funnene var at i snitt så holder Vidalife hudbeskyttelsen på plass selv etter den harde behandlingen som vaksinering er, mens kontrollgruppen blir utarmet også på lang sikt fordi det tar flere uker før fisken kommer seg igjen, sier Pittman.
Lene Høgset, som er leder for Teknisk Team i MSD Animal Health, forteller at de er positivt overrasket over bedre skinnhelse («defence activity») også en hel måned etter bruk av Vidalife, altså at fisken vil være mer resistent mot ytre påvirkning.  Det kan bidra positivt for å forebygge sår.
- Vi har også flere andre forsøk som viser at fisken blir mindre stresset når Vidalife benyttes, sier Høgset, og nevner spesielt laktat målt i serum på laksen.

Melkesyre (laktat) kan brukes som en indikator på hvor stresset fisken har vært, og kan dermed brukes som en velferdsindikator, da lite melkesyre betyr at fisken har vært mindre stresset.

Det er ikke undersøkt om lite melkesyre også gir bedre slaktekvalitet.

Få mer informasjon om Vidalife og bestill en gratisprøve her!

Trygt og godkjent over hele EU

Vidalife er et teknisk hjelpestoff som består av to godkjente tilsetningsstoffer. Forskjellen mellom teknisk hjelpestoff og tilsetningsstoff er at lakseprodukter ikke behøver å merkes når teknisk hjelpestoff er brukt fordi eventuelle restmengder ikke utgjør noen helserisiko.

Mattilsynets info om teknisk hjelpestoff:

Vidalife består av to godkjente tilsetningsstoff, EDTA (E385) og PVP (E1201). Disse er godkjente over hele EU, og blir også brukt til mennesker, blant annet i medisiner, tannkrem og som tilsetning i produksjon av vin og øl.
Når Vidalife  f.eks brukes på overflater for at laksen lettere skal skli på transportbånd inn til/på slakteri, vil det ikke være målbare rester i  fiskefileten. Dermed behøver ikke oppdretter å merke sluttproduktet heller. (Forskrift om tilsetningsstoffer)

Gir bedre fiskevelferd

Karin Pittman og hennes QuantiDoc har de siste tolv årene foretatt flere tusen målinger av fiskens slimlag med deres standardiserte metode « Veribarr™» i flere land. Hun mener at lakseoppdrett med dagens metoder for håndtering svekker slimlaget, som altså er fiskens «skjold» mot påvirkning fra omgivelsene.

- Uten dette slimlaget er det fritt frem for lakselus og andre parasitter. All håndtering knyttet til transport, trengning og annen behandling kan påvirke slimlaget negativt. Å beskytte fiskens skjold bør være et viktig fokus for økt fiskevelferd i tiden fremover, sier Karin Pittman.
 

FAKTA

Vidalife

* Glidemiddel som kan sprayes på utstyr og brukes som vannbehandlingsmiddel
* Gjør at laksen glir lettere under håndtering og transport
* Laksen blir mindre stresset og mindre utsatt for sår
* Innholdsstoffene er godkjent i EU/EØS
* Ny undersøkelse viser at laksens beskyttende slimlag blir sterkere i flere uker etter behandling med Vidalife sammenlignet med kontrollgruppe

*Les mer om Vidalife her >

MSD Animal Health
* En av verdens fremste leverandører av teknologi, produkter og tjenester innen dyrehelse
* Virksomhet i 150 land
* Bredt produktspekter til lakseoppdrettere
* Bistår lakseoppdrettere over hele Norge

QuantiDoc AS
* Gründerselskap med utspring fra Universitetet i Bergen
* Basert på forskningen til professor Karin Pittman
* Utviklet standardisert metode (« Veribarr™») som måler slimhelse på hud, gjeller og tarm på en objektivt validert måte på ni fiskearter
* Mer enn 100 forsøk i Norge og utlandet
* Selskapet har vunnet priser innen innovasjon og lederskap fra The Global Aquaculture Alliance (2016) og Hordaland Fylkeskommune (2013).

Dokumentasjon til myndighetene 

MSD Animal Health anbefaler alle oppdrettere å bruke Vidalife når de håndterer laks. Det skyldes i all hovedsak at glidemiddelet gjør at laksen da har det bedre og blir mindre utsatt for sår.
- Gjennom internkontrollkravene for fiskevelferd er oppdrettere pålagt å gjennomføre konkrete tiltak for å bedre fiskevelferden, og disse må dokumenteres i internkontrollsystemet. Bruk av Vidalife er et enkelt og dokumenterbart tiltak for bedre fiskevelferd, sier Lene Høgset.