Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark kaller hendelsen hos selskapet en fiskevelferdstragedie, og ser svært alvorlig på saken. Foto: Grieg Seafood Finnmark

Jobber med tiltak etter klorlekkasje: - En fiskevelferdstragedie

Ifølge en foreløpig vurdering av miljøkonsekvensene er lekkasjen hos Grieg Seafood lokal, og har ikke spredt seg  utenfor Kåfjorden. Restitusjon og rekolonisering ventes å gå raskt.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i uken ble det kjent at det har vært en lekkasje av klor fra Grieg Seafood Finnmarks slakteri  Simanes i Alta. 96 000 lakseindivider, som var i fire ventemerder, døde dessverre under hendelsen.  

Venter endelig rapport

Akvaplan-niva, et akkreditert datterselskap av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), er engasjert  av Grieg Seafood Finnmark for å gjennomføre en uavhengig undersøkelse av påvirkningen lekkasjen  hadde på det marine miljøet i fjorden.

Miljøundersøkelsen består av flere deloppgaver: 

• En strandsoneundersøkelse øst og vest for slakteriet, for å vurdere flora og fauna • Undersøkelse av sjøbunnen med grabb på flere punkter (i henhold til MOM B-metodikk) • Visuelle registreringer av sjøbunn med ROV langs 6 transekt 

Oversiktskart for område kartlagt med ROV. Kilde: Grieg Seafood Finnmark

• CTDO målinger i vannsøylen på ulike stasjoner i Kåfjorden. Undersøkelsen måler vertikale  profiler av saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold i vannsøylen på de fem  dypeste punkt i Kåfjorden. Resultatene benyttes til å verifisere modellberegninger 

• Innsamling og analyse av vannprøver fra stasjoner i fjorden. Grieg Seafood Finnmark har også  tatt egne vannprøver regelmessig fra tidspunktet da lekkasjen ble oppdaget 

• Modellering av spredning av partikler som proxy for klor 

Analysene pågår fremdeles, og selskapet venter at endelig rapport er ferdig i løpet av 1-2 uker. Samtidig er  informasjonsbehovet fra samfunnet stort, og Akvaplan-niva har derfor oversendt dem en foreløpig  vurdering av miljøpåvirkningen fra utslippet basert på analysene som er gjort så langt. – Vi  understreker at dette ikke er en endelig konklusjon, og at endringer kan forekomme, skriver selskapet.

Samlet foreløpig vurdering fra Akvaplan-niva 

Utslippet har:  

• Medført lokal dødelighet hos villfisk og fastsittende organismer i strandsone og på grunt vann. • Ikke medført spredning til områder utenfor Kåfjorden. 

• Utslippet er pr 13.08 fortynnet/nedbrutt til uskadelige konsentrasjoner. 

- Svært alvorlig hendelse

Bakgrunnen for hendelsen er at klor anvendes for å desinfisere vannet etter at det er brukt i  slakteprosessene, i henhold til regelverket og godkjent metode for rensing av prosessvann.  Klortankene er utstyrt med et nytt system som følger teknisk standard og som skal gi god sikkerhet  mot lekkasje. Blant annet overføres klor fra en større hovedtank til en mindre dagtank, som et tiltak  for å sikre mot et større utslipp av klor. Det er i forbindelse med denne overførselen at lekkasjen  dessverre har oppstått. 

Detaljer fra hendelsen undersøkes fortsatt nærmere av myndighetene. Grieg Seafood Finnmark avventer avslutning av deres undersøkelser før ytterligere informasjon om hendelsesforløpet gis ut.  Selskapet samarbeider tett med myndighetene i saken. 

Grieg Seafood Finnmark har satt inn og jobber med flere strakstiltak for å unngå at en slik lekkasje  kan skje igjen. Tiltakene er ekstra lag av sikkerhetsbarrierer, alarmer og tilleggsrutiner. Anlegget er  trygt å ta i bruk igjen. 

Oppryddingen i ventemerdene på slakteriet er ferdig, og all fisken er tatt hånd om. Etter klarsignal fra  myndighetene, gjenoppstarter slakteriet drift i dag. 

- Dette er en svært alvorlig hendelse. Slik det ser ut nå er det først og fremst en fiskevelferdstragedie.  I den tre år lange tiden hver laks er under vårt ansvar jobber vi hele tiden med å sikre best mulig  fiskehelse og velferd. Det gjør vondt å tenke på hva fisken vår i ventemerdene har gått gjennom som  følge av lekkasjen, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark. 

- Påvirkningen på miljøet i Kåfjorden er også alvorlig. Den ser heldigvis ut til å være lokal og avgrenset  til fjordområdet rundt slakteriet, men vi skal vente på endelig rapport før vi konkluderer helt. En slik  lekkasje skal ikke skje. Vi skal til bunns i denne saken og vi skal ta lærdom av hendelsen på alle nivåer  i organisasjonen, fortsetter Aamo Nikolaisen. 

- Jeg vil også understreke at vi forstår bekymringen til folk i Alta for Altafjorden. Dette er en nasjonal  laksefjord, og det hviler et stort ansvar på oss som får bruke den. Vi jobber enormt mye for å sikre  sameksistens mellom oppdrettslaksen vår og villaks. Vi har generelt lave lusenivåer, og vi har  redusert rømmingshendelser betydelig de siste årene. Det skulle også bare mangle. I denne saken  har vi sviktet, og det er jeg veldig lei meg for. Vi skal jobbe for å bygge opp igjen tilliten vi har mistet, sier Aamo Nikolaisen.