Lusetelling på laks. Foto: Agnes Marie Mohn

De første tallene fra årets luseovervåking er klar

De foreløpige resultatene fra årets overvåking av lakselus på villfisk viser at utvandrende laksesmolt trolig ble negativt påvirket av lakselus i Boknafjorden og Hardangerfjorden. For sjøørret har lakselus trolig negativ effekt i deler av de undersøkte områdene opp til sør i Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Laksesmolt svømmer fra elvene og ut i havet på beitevandring om våren. Hvor mye lus smolten får på seg, er med på å påvirke om den overlever beitevandringen.

- Vi tilpasser oppstarten av overvåkingen til utvandringen av laksesmolt. Utvandringen til laksesmolten skjer senere til lenger nord en kommer, derfor er overvåkingen bare så vidt er i gang i Nord-Norge. Resultatene fra denne landsdelen kommer i den endelige rapporten som kommer i høst, sier Rune Nilsen som leder den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO) på HI sine sider.

De foreløpige resultatene viser at smolten fanget i Boknafjorden hadde moderat med lus, mens det er mindre lus på trålfanget laks lengre nord.

Økende smitte hos sjøørrett

Også sjøørret er en laksefisk, og også utsatt for lakselus. Denne arten oppholder seg i utgangspunktet i fjordene og langs kysten hele sommeren, men dersom den får mye lus, er det observert at den kan svømme tilbake til elvene tidligere enn normalt for å avluse seg.

- For sjøørret ser vi at smittepresset tidvis er ganske høyt, og det er på vei opp i en del områder. Alt nå er smittepress på sjøørret i de ytre delene av Hardangerfjorden høyt, sier Ørjan Karlsen som er prosjektleder for Overvåking av lakselus.

Kort oppsummering av resultatene:

Foreløpige data fra laks og sjøørret i 2020 indikerer et generelt lavt smittepress på Sørlandet, men med en økning i området rundt Flekkefjord.

I Rogaland indikerer de foreløpige data høyere smittepress på utvandrende laks enn foregående år, og en negativ effekt på sjøørret.

I Hardanger indikerer de foreløpige data noe høyere smittepress på utvandrende laks enn i fjor, mens det samtidig observeres et høyt smittepress på sjøørret i de ytre delene.

I Sognefjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden indikerer de foreløpige data et relativt lavt smittepress på utvandrende laksesmolt i perioden prøvefisket ble gjennomført, mens det i samme kystområde observeres varierende mengder lakselus på sjøørret.

Om overvåkingen

Den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet. Målet er å skaffe robuste data på hvor mye lakselus både utvandrende postsmolt av laks samt sjøørret og sjørøye smittes med. Overvåkingen gjennomføres langs hele kysten hvor det drives oppdrett og gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NINA og NORCE.