Mange oppdrettere føler produksjonplanen ofte settes forran sikkerhet. Foto: SINTEF.

- Oppdretterne setter laksen over egen sikkerhet

I en undersøkelse svarer nesten en fjerdedel av de ansatte i havbruksnæringen at produksjonshensyn i praksis, går foran hensynet til sikkerhet. Over en tredjedel mener man i noen tilfeller må bryte sikkerhetsreglene for å møte produksjonskrav.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kristine Vedal Størkersen. Foto: NTNU Samfunnsforskning.

I 2017 gjennomførte NTNU Samfunnsforskning en spørreundersøkelse om sikkerhetsstyring i oppdrettsnæringen. Da svarte 135 personer, ledelse og stabspersonell, på spørsmål om sikkerhetsaspekter som ledelsen kan påvirke, slik som opplæring, tilsyn, prosedyrer og rapporteringssystem.

Kristine Vedal Størkersen er forsker ved instituttet, som nylig publiserte rapporten «Sikkerhetsstyring i havbruk». Hun forteller til Kyst.no at den gir et nokså positivt bilde av sikkerhetsstyringen i norsk oppdrett.

- Hovedfunnene i rapporten bekrefter at sikkerhet oppleves som forbedret de siste to årene av de fleste ansatte, sier hun.

- Risikoanalyser gjennomføres av de fleste, og risikovurderinger som «Sikker jobbanalyse» er utbredt.  Så godt som alle bruker verneutstyr og har et system for rapportering av uønskete hendelser.

Vil ha mer opplæring

Selv om resultatene i prosjektet er positive kommer det samtidig frem at det innen noen områder er behov for forbedring. Det er blant annet mange steder behov for forenkling av selskapenes interne prosedyrer, og mer tilpasset arbeidet på lokalitetene.

Rundt halvparten av oppdretterne mener at det er for mange prosedyrer og regler, og at prosedyrebeskrivelsene er vanskelige å forstå. 67 % svarer at det hender avvik ikke blir rapportert, selv om de burde blitt det.

Store operasjoner gir også topper i aktivitetsnivået med lange arbeidsdager, lite hvile, og samarbeid med innleid personell. 46 % oppgir at de opplever negative konsekvenser for kontrollen når de bruker innleid personell.

- Her nevnes det et ønske om større bemanning og opplæring/kursing som viktig for å bedre sikkerheten. 70 % peker på at bedre opplæring ville ha redusert personskadeforekomsten.

Setter produksjonen først

Undersøkelsen avdekker i tillegg flere målkonflikter, hvor mange ønsker mer tid og ressurser til vedlikehold, noe som kan bli nedprioritert i en travel bransje.

- 23 % svarer at produksjonshensyn i praksis går foran hensynet til sikkerhet, mens 36 % sier seg enige i at man i noen tilfeller må bryte sikkerhetsreglene for å møte selskapets produksjonskrav, sier Størkersen.

- Relativt mange mener at produksjonen blir prioritert fremfor sikkerheten ved noen anledninger. Med høy aktivitet, ambisjoner om videre økning i produksjonen og arbeidsoperasjoner med stor risiko, vil det være viktig at næringen er bevisst hvordan sikkerheten skal ivaretas også framover, konkluderer rapporten.

Konklusjonen fra undersøkelsen viste også at næringen har fått et mer systematisk sikkerhetsarbeid de siste årene.

- Som i andre næringer ser vi at formell sikkerhetsstyring kan gå på bekostning av uformelt sikkerhetsarbeid hvis det formelle er vanskelig å håndtere i praksis. For eksempel når nyansatte ikke får oversikt over de viktigste prosedyrene, på grunn av mengde prosedyrer.

- Dårlige formelle rutiner som ikke fungerer i praksis, kan også gjøre det lettere å akseptere at man må bryte sikkerhetsrutiner for å øke produksjonen, noe som sjelden er lurt for personsikkerheten.

- Trives, men bekymrer seg for overbelastning

For nesten to år siden, i 2016, gjennomførte 447 ansatte på havbruksanlegg og servicefartøy en undersøkelse om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Sintef Ocean hadde ansvar for undersøkelsen, som viste at de ansatte trives godt, men at mange bekymrer seg for at arbeidet gir kroppen belastninger som kan påvirke helsa deres negativt nå eller på sikt.

- Belastningsplager er den viktigste årsaken til arbeidsrelatert fravær, nest vanlig er akutte skader. Blant helseplagene peker muskel- og skjelettplager seg ut.

Resultatene fra HMS undersøkelsen og undersøkelsen om sikkerhetsstyring skal presenteres på den internasjonale ESREL-konferansen i Trondheim i juni, forteller Størkersen.

- Her fant de at sikkerhetsklimaet oppleves positivt blant yrkesgruppene i undersøkelsene, både på lokaliteter, kontor og i ledelse. Men at yrkesgruppene også er ukomfortable med å gi beskjed om kollegers manglende kompetanse, og at produksjon prioriteres over sikkerhet.

Om Prosjektet:

  • Prosjektet ledes av Sintef Ocean, ved Trine Thorvaldsen. Det utføres i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning, og er finansiert av Norges forskningsråd.
  • Prosjektet skal presentere detaljerte og overgripende funn, samt ha en internasjonal prosjektworkshop på konferansen IFISH, Newfoundland, Canada, juni 2018.
  • Utover dette finnes det også en rekke student- og masteroppgaver på teamet.

Gjennom prosjektet har HMS og sikkerhet fått mye fokus, både hos Sintef og NTNU Samfunnsforskning. Prosjektet fokuserer også på det fysiske arbeidsmiljøet og for tiden gjennomføres det feltmålinger på 4-5 oppdrettsanlegg.

- Her kartlegges det arbeidsbelastning, termisk stress og arbeidsrelaterte helseutfordringer under arbeid på oppdrettsanlegget, og målingene inkluderer hudtemperatur, kjernetemperatur, hjertefrekvens og subjektive tilbakemeldinger i løpet av en arbeidsdag. I tillegg måles omgivelsestemperatur, fuktighet og vind under arbeidet.

- I 2017 intervjuet vi 28 ansatte på lokaliteter og kontorer i havbruksselskap i sju selskap i tre norske regioner, forteller Størkersen, og legger til at disse resultatene ikke er ferdig analyserte enda.

Les mer også mer om Sikkerhetsstyring i havbruk - En spørreskjemaundersøkelse blant ledelse og stabspersonell (135 svar).

Og om HMS-undersøkelsen blant havbrukere og servicefartøy (447 svar).