Fra en av Norcod sine lokaliteter.

Norcod slakter ut kjønnsmoden fisk

Torskeoppdrettsselskapet Norcod har sendt ut en oppdatering på driftsstatus i selskapet. Her forteller selskapet at de fortsetter å slakte ut fisk som har startet å kjønnsmodne.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet skriver at de har de siste ukene hatt en tett dialog og godt samarbeid med Fiskeridirektoratet omkring lokalitetene hvor de har slakteklar fisk.

- Gonadeutvikling og begynnende kjønnsmodning i siste vekstfase er en iboende utfordring med torskeoppdrett og aktørene sammen med fag-/forskningsmiljøet arbeider med å finne løsninger som ivaretar denne risikoen på en best mulig måte, skriver de.

En utfordring her er å finne bedre målemetoder for å vurdere reell risiko for gyting og befruktning i merd og eventuell risiko for at en slik situasjon oppstår.

- Norcod, på linje med andre aktører, kontrollerer løpende indikasjoner på kjønnsmodning. Eksternt fiskehelsepersonell ser at det er mulighet for at fisken vår kan gå i kjønnsmodning/gyte i løpet av våren og sommeren og derfor slakter vi ut fisken som har kommet lengst i utviklingen. Fiskeridirektoratet vurderte det slik at det var behov for å øke slaktetempo, derfor er det utarbeidet en plan for forsert slakt.

Tre merder utslaktet

De skriver at de mener innledende vurderinger i mottatt vedtak angående forsert slakting på lokalitet Frosvika, var basert på et mangelfullt grunnlag.

- Norcod utarbeidet derfor et oppdatert utkast og fremmet en plan som så dannet grunnlaget for Fiskeridirektoratets vedtak av 3. februar. Det er lagt opp til å slakte to av lokalitetens åtte merder i løpet av en fire ukers periode. Tre av de åtte merdene er allerede utslaktet, så det står igjen fem nøter med fisk, melder de.

Planen representerer en viss forsering i forhold til opprinnelig slakteplan, men Norcod sier de har tilpasset sin tilgjengelige slaktekapasitet for å kunne imøtekomme Fiskeridirektoratets vedtak.

- Fisken er i fin kondisjon og vil komme i markedet med god kvalitet, skriver de.

På lokalitetene Pålskjæra og Skogsøya har de også levert en oppdatert slakteplan på forespørsel fra Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsutvikling

Norcod skriver i oppdateringen at når de blir tildelt lokaliteter er der gjort grundige forundersøkelser og tatt høyde for hvor langt de skal ligge fra gytefelt og at strømretningen er mest mulig gunstig for å unngå interaksjon med gytefelt.

- Ifølge Nofima og Havlandet, som har avlet torsk i over 20 år, vurderer torsk som en vanskelig marin art å klekke selv i kontrollerte forhold. Torsken må strykes for at kunne slippe egg, og deretter ha tilgang til spesialtilpasset fôr under kontrollerte forhold på land. Førstegangsgytingen er av så lav kvalitet hos torsken, at f.eks. Nofima ikke bruker dette til rogn og yngel produksjonen.

Norcod sier de har en strategi om å utsette og hindre kjønnsmodning ved hjelp av lysstyring.

- Vi ser at lys har en effekt, og det gjenstår å optimalisere lystype, intensitet, antall, plassering, etc.

I det lange løp forteller Norcod at de arbeider mot å kunne kjønnssortere fisken.

- Formålet er å etablere rene hunn- og hann-lokaliteter, slik at muligheten for befruktning uteblir om det skulle oppstå kjønnsmodning. Samtidig er det flere som arbeider med å få til steril torsk, noe vi håper lykkes, da det vil være den optimale løsning.

Operativ kontroll

Norcod påpeker de bruker nytt og moderne utstyr, som er sertifisert iht. krav.

- Vi gjennomfører hyppigere notinspeksjoner enn myndighetskravene tilsier, både ved eksterne firma og egne inspeksjoner vha. ROV. Dette gjør at eventuelle maskebrudd oppdages tidlig, og kan repareres før det utvikler seg videre til hull. Vi har fått alle våre oppdrettsnøter inspisert av eksternt firma, hvor det ikke ble funnet noen skade på not som kunne føre til rømming hverken i merder med fisk, eller merder hvor fisken allerede er levert til slakteri. Det har heller ikke vært noen hendelser ved levering av fisk til brønnbåt. Selskapet har også beredskapsplaner for rømming, med utstyr for gjenfangst tilgjengelig ved hver lokalitet, samt avtaler med lokale fiskere for bistand dersom det skulle oppstå slik situasjon.

Slaktet torsk fra Norcod.

All torsken vaksineres før de settes ut i merder på sjøen, som skal gi beskyttelse mot de vanligste bakteriesykdommene (vibriose, furunkulose, nå også vintersår).

- Vaksinen ser ut til å fungere svært godt, og vi har ikke opplevd sykdomsutbrudd ved noen av våre lokaliteter. Dermed har vi heller ikke hatt bruk av antibiotika.

Omkring mistanken om rømming i Meløy har Norcod mottatt henvendelser der det oppfordres til å ta ansvaret for hendelsen.

- Det er så langt ikke grunnlag for å konkludere, og det er viktig å respektere prosessen Fiskeridirektoratet kjører i denne sammenheng.

Selskapet trekker frem at det tar tid å skape en ny næring i industriell skala.

- De siste fem årene har vi vært engasjert i FoU-arbeid og gjort oss en rekke erfaringer. Beste praksis er i ferd med å ta form, og næringen samlet er kommet langt. Forholdene ligger til rette for at dette skal bli en suksessfull og bærekraftig industri. Norcod har nylig mottatt første batch fra eget yngelanlegg til påvekst, men også tre andre aktører har mottatt yngel fra samme batch. Yngelen presterer veldig bra på alle parameter, og vi har aldri hatt et bedre utgangspunkt og start på en produksjonssyklus.