Ola Kvalheim, grunder og konsernsjef i Ode. Her under Barcelona-messen tidligere i år.

Gjennombrudd for å hindre tidlig kjønnsmodning av oppdrettstorsk

Forskere fra Møreforsking har på vegne av torskeoppdrettselskapet Ode gjennomført et prosjekt for å undersøke og dokumentere effekten av lysregime av oppdrettstorsk. Rapporten fra prosjektet viser tydelig at en gjennom systematisk og korrekt regime og teknologi for lysstyring kan hindre tidlig kjønnsmodning hos torsk.

Publisert Sist oppdatert

Som Kyst.no flere ganger har omtalt, er en av de vesentlige forutsetningene for å kunne lykkes med oppdrett av torsk er å hindre tidlig kjønnsmodning av fisk før slakting. Kjønnsmodning representerer en stor økonomisk og produksjonsmessig ulempe for oppdretter forbundet med økt dødelighet, lavere tilvekst og redusert kvalitet. I tillegg har Havforskningsinstituttet pekt på mulig risiko for at kjønnsmoden fisk i oppdrett skal kunne gyte i merd, egg bli befruktet og spre seg i vannmassene utenfor anlegget og klekke i nærliggende gytefelt og dermed påvirke villtorsk i samme område.

Viktig datagrunnlag

Om LuxCod:

• LuxCod ble utført av forskere fra Møreforsking med Ode sin torsk og ptoduksjon som utgangspunkt. • Torsken kommer fra lokaliteten Svartekari i Bremanger kommune og har vært produsert med svært gode biologiske resultater.

• Hovedmålet med studien var å dokumentere hvordan kontinuerlig lysstyring i merder påvirker kjønnsmodningen hos torsk, og om det er mulig å utsette den til etter planlagt utslakting av anlegget. • Resultatene viser at lysstyringen har en betydelig forsinkende effekt på kjønnsmodning. Dette gjør at kjønnsmodning kan unngås i hele produksjonstiden, både gjennom første og andre vintersykluser og på fisk helt opp til 6 kg rund vekt.

• Det har til nå vært svært krevende å få tilgang på nye lokaliteter for torsk på grunn av usikkerhet rundt kjønnsmodning – nå er det klart at det er mulig å ha kontroll ved adekvat bruk av lys.

Ode har utviklet et omfattende lysstyringsregime som benyttes på alle deres sjølokaliteter, og baserer seg på tilgjengelig akademisk forskning, erfaringer fra tidligere runder med torskeoppdrett og dialog med Havforskningsinstituttet. Selskapet forteller til Kyst.no at målet med dette er å hindre at fisken blir kjønnsmoden i merden, for å sikre optimal produksjon og samtidig signifikant redusere sannsynligheten for at en eventuell genetisk påvirkning skal kunne inntreffe til at det ikke utgjør en økologisk problemstilling.

- Dette kunnskapsgrunnlaget er svært gode nyheter for alle som ønsker å utvikle levedyktige lokalsamfunn langs kysten av Norge. Vi kan gjøre dette gjennom å produsere sunn mat med lavt fotavtrykk på en økologisk forsvarlig måte, sier Ola Kvalheim, grunder og konsernsjef i Ode til Kyst.no.

Forskere fra Møreforsking har fulgt produksjonen over tid og systematisk tatt ut prøver av fisk som har stått opp til 21 måneder i sjø og med snittvekter på rundt 5kg. De har dokumentert effekten lysstyringen har på utvikling i modningsgrad av gonader (egg og melke). Resultatene viser at det ved tilstrekkelig bruk av lysstyring er mulig å kontrollere kjønnsmodningen frem til fisken er slakteklar.

Kvalheim sier at resultatene fra studien gir verdifull kunnskap som kan bidra til betydelige forbedringer i oppdrettsnæringen og sikre økt fiskevelferd, høy kvalitet og vesentlig redusert risiko for genetisk påvirkning ved kjønnsmodning.

Håper forvaltningen åpner opp

Forvaltningen har til nå vært svært strenge i godkjenning av torskelokaliteter og Ode opplever i dag at både Statsforvalteren, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet fraråder majoriteten av søknader som sendes til behandling grunnet risiko knyttet til gyting i merd og erfaringer fra tidligere runder med torskeoppdrett hvor store deler av fiskegruppene ble kjønnsmodne på lavere vekter. Selskapet mener derfor det er gledelig og viktig at det nå kan presenteres et oppdatert kunnskapsgrunnlag som gjør at forvaltningen kan treffe beslutninger basert på gjeldende realiteter.

Med resultatene fra LuxCod håper Ode nå at forvaltningen vil kunne åpne opp og se at det er mulig å drive torskeoppdrett uten den risikoen som har vart lagt til grunn ved de fleste avslag. Dette støtter også opp rundt denne og tidligere regjeringers uttalte ambisjoner om at det skal satses på oppdrett av nye arter. I tillegg ser selskapet positivt på at Fiskeridirektoratet nå har tatt initiativ til å utarbeide et felles rammeverk for kartlegging og overvåkning av kjønnsmodning av fisk i merder for å kunne iverksette tiltak ved behov. Dette er noe de som selskap allerede gjennomfører jevnlig.

- Ode har siden oppstarten jobbet kontinuerlig med å forhindre tidlig kjønnsmodning hos torsken ved hjelp av et svært omfattende regime for lysstyring. Dette har også vært en av de viktigste forutsetningene for at vi nå kan levere stor og flott torsk – hver dag hele året. Torskeoppdrett har på få år blitt en næring med et stort potensial, samtidig er det viktig for oss at næringen vokser på riktig måte og at det underveis bygges på med ny kunnskap. Resultatene vi nå presenterer for LuxCod taler for seg selv, torskeoppdrett er kommet for å bli, sier Kvalheim avslutningsvis.

Ode har utviklet et omfattende lysstyringsregime som benyttes på alle deres sjølokaliteter.