Slik skal lakseauksjonen foregå

Reglene for auksjonen av mer produksjonskapasitet er innfløkte. Her får du en MBT-auksjon for «dummies».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen har vedtatt at det skal auksjoneres ut mer MTB i produksjonsområdene 1 og 7–13. Nøyaktig hvor mye som skal auksjoneres ut er ikke fastsatt, men det antydes ca 15 000 tonn totalt for alle områdene.

Auksjonen er nettbasert og starter 18. juni 2018 kl. 10:00.

Budenhet er volum

Auksjonsformatet innebærer at det innenfor hvert produksjonsområde settes en startpris per tonn produksjonskapasitet. Den er satt til 120 000 kr/tonn i alle produksjonsområder.

Budgiver angir hvor mange tonn produksjonskapasitet budgiver er villig til å kjøpe til den angitte prisen.

Dersom etterspørselen i tonn er høyere enn antallet tonn tilgjengelig i ett eller flere produksjonsområder, vil en ny runde initieres der prisen per tonn produksjonskapasitet økes i produksjonsområder med overskuddsetterspørsel. Dette foregår inntil etterspørselen er tilsvarende eller mindre enn den tilgjengelige produksjonskapasiteten i alle produksjonsområdene.

Den første budrunden varer i 1 time og 50 minutter, de påfølgende tre rundene varer i 50 minutter. For øvrig varer hver budrunde i 20 minutter.

Informasjonsregler

I det elektroniske auksjonssystemet vil budgivere få følgende informasjon om etterspørsel i hvert enkelt produksjonsområde:

• Etterspørselen overstiger 200 % av tilgjengelig kapasitet

• Etterspørselen er mellom 150 % og 200 % av tilgjengelig kapasitet

• Etterspørselen er mellom 120 % og 150 % av tilgjengelig kapasitet

• Etterspørselen er mellom 0 % og 120 % av tilgjengelig kapasitet

Prisøkningsregler

Auksjonsteamet beslutter hvordan prisene i et produksjonsområde skal øke, men følgende gjelder som retningslinjer:

a) Hvis etterspørselen er større enn 200 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene i dette produksjonsområdet med omtrent 10 %

b) Hvis etterspørselen er mellom 150 % og 200 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene i dette produksjonsområdet med omtrent 6 %

c) Hvis etterspørselen er mellom 120 % og 150 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene i dette produksjonsområdet med omtrent 4 %

d) Hvis etterspørselen er mellom 0 % og 120 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene i dette produksjonsområdet med omtrent 2 %

e) Auksjonsteamet kan fravike retningslinjenes punkt a-d ovenfor der teamet anser det som hensiktsmessig for å få gjennomføre en effektiv tildeling av tillatelsene.

Departementet beslutter om og eventuelt hvordan eventuell usolgt kapasitet etter auksjonen skal tildeles.

Tillatelsesstørrelser

Det kan ikke vinnes tilsagn om tillatelser under 1 tonn.

Dersom det vinnes et tilsagn om tillatelse som er under 100 tonn, må denne fusjoneres eller være omsøkt fusjonert med en eller flere eksisterende tillatelser tilhørende samme produksjonsområde før 1. august 2019, slik at tillatelsesstørrelsen er lik eller større enn 100 tonn.  Slik søknad sendes den aktuelle fylkeskommunen og det skal ikke betales søknadsgebyr.

Dersom tillatelsesstørrelsen er mindre enn 100 tonn per 1. august 2019 trekker Fiskeridirektoratet tilsagnet om tillatelse eller tillatelsen tilbake.

Vederlag som er innbetalt vil ikke bli refundert.

Vinnere gis mulighet til å fritt å dele opp, eller fordele tildelt kapasitet på nye tillatelser i ønsket antall og størrelser innenfor hvert produksjonsområde, avgrenset av den produksjonskapasiteten de har vunnet i disse områdene.

Dette gjelder ikke tillatelser som er under 100 tonn. Det er heller ikke mulig å dele opp tillatelser som er over 100 tonn på en slik måte at en ny tillatelse får en størrelse under 100 tonn.

Kilder: Fiskeridirektoratet/Lovdata.