Avdelingsdirektør Martin Bryde i Nærings- og fiskeridepartementet her på infomøte i Bergen, for å gi oppdretterne mer info om den kommende lakseauksjonen som går av stabelen 18. juni kl. 10.00. Foto: Therese Soltveit.

Spørsmål og svar etter infomøter om lakseauksjon

Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har på sine sider skrevet spørsmål og svar i forbindelse med tildeling av nye tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2018. Merk deg spsielt punkt nummer fire. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

  1. Må utenlandske datterselskap registreres når man fyller ut registreringsskjema?

Alle mor-, søster- og datterselskap og tilknyttede selskaper må oppgis i registreringsskjemaet, også utenlandske. Fiskeridirektoratet har nå endret registreringsskjemaet slik at dersom budgiver har mer enn 15 konserntilknytninger, og/eller 15 tilknyttede selskap, så kan budgiver laste opp disse på en liste fremfor å legge inn én og én tilknytning. Dersom budgiver har både konserntilknytninger og andre tilknytninger må det lastes opp en liste for hver type tilknytninger.

  1. Hvor mange bruker-ID-er vil den enkelte budgiver kunne få utdelt?

Det tilbys inntil 3 brukerkontoer for hver registrerte budgiver. Disse brukerkontoene vil være tilknyttet en person, og det er derfor nødvendig å oppgi kontaktperson for hver person som skal tildeles brukerkonto for budgiver. Alle kontoene kan være innlogget samtidig. Det anbefales imidlertid at det ikke legges inn bud samtidig med ulike kontoer. Merk at kun én person/datamaskin kan være pålogget auksjonssystemet per brukerkonto.

Hvis man vinner kvantum under 100 tonn må dette tilknyttes en eksisterende tillatelse. Kan dette tilknyttes f.eks. grønne tillatelser (i motsetning til tillatelser uten slike vilkår)? Hva skjer da?
Ja, den kan knyttes til en grønn tillatelse. Det følger av tildelingsforskriften § 5 siste ledd at tillatelsene fusjoneres slik at det blir en enkelt tillatelse. De grønne vilkårene vil derfor gjelde for tillatelsen i sin helhet.

  1. Hvordan fungerer det i praksis at personer som ikke har signeringsfullmakt for selskapet gis fullmakt til å levere bud pva. selskapet?

I registreringsskjemaet skal det lastes opp en firmaattest hvor det må fremgå hvem som kan binde selskapet økonomisk og juridisk. Denne eller disse personene gir, ved å signere akseptskjemaet, også fullmakt til at kontaktpersonene som også oppgis i registreringsskjemaet, kan opptre på vegne av selskapet.

  1. Kan et selskap opptre som budgiver pva. flere selskap?

Det følger av det detaljerte regelverket art. 12 at: Enhver form for direkte eller indirekte samarbeid eller samordnet opptreden mellom budgivere eller deres interessenter som virker eller er ment å virke konkurransebegrensende, er forbudt. " En budgiver" vil her være selskapet som er opprettet for å delta i auksjonen, og "deres interessenter" vil her være eierne av selskapet. Departementet ser at det kan være flere formål som vil kunne begrunne opprettelsen av et slikt selskap for å delta i auksjonen, men et slikt samarbeid vil uansett i nesten alle tilfeller være ment å være eller virke konkurransebegrensende - og vil i så tilfelle være i strid med Art. 12 i det detaljerte regelverket.

Vi legger til at tildelingsforskriften § 10 annet ledd bestemmer at kun et selskap i et konsern kan registreres til auksjonen. Hvilket selskap i konsernet som ev. skal delta er opp til konsernet.

  1. Kan en person by på vegne av flere registrerte budgivere?

Nei. Dette er en innretning som etter sin art vil virke konkurransebegrensende og er forbudt etter art. 12.

Tilsier prisøkningsregelen at prisene i et produksjonsområde vil øke også det ikke er overskuddsetterspørsel i et produksjonsområde (dvs. etterspørsel i intervallet 0-100 %)?

Det fremgår av det detaljerte regelverket art 6. bokstav d. at "Hvis etterspørselen er mellom 0 % og 120 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene i dette produksjonsområdet med omtrent 2 %". Departementet vil presisere at det i utgangspunktet ikke er slik at prisene vil økes dersom det ikke foreligger overskuddsetterspørsel i et produksjonsområde. Hovedregelen vil praktiseres slik den beskrives i "Description of auction format for allocation of aquaculture licenses in Norway – bidder perspective" som følger vedlagt Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat om auksjonstildelingen.

Vil auksjonarius ha kjennskap til hva budgivere foretar seg i programvaren?

Departementet gjør oppmerksom på at auksjonsprogramvaren av sikkerhets- og kontrollhensyn vil logge alle inntastinger og trykk som utføres i programvaren. Departementet presiserer at bud anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet, at inngitte bud i en budrunde kan endres frem til den aktuelle budrunden avsluttes, og at når budrunden avsluttes vil innsendte bud være den sist lagrede versjonen i det elektroniske auksjonssystemet, i henhold til art. 10 i det detaljerte regelverket.

I det tilfellet det viser seg å gjenstå produksjonskapasitet, hva skjer da?

Når auksjonen konkluderes kan det vise seg at det gjenstår "restkapasitet", dvs. at ikke alt kvantum er solgt. I dette tilfellet kan departementet velge å gjennomføre en ny auksjon rett etter at den første auksjonen er fullført, eller kapasiteten kan f.eks. spares til neste tildelingsrunde.

  1. Gis det tilgang på en manual som forklarer auksjonsprogramvaren?

Registrerte budgivere vil kort tid etter registreringsfristen få oversendt en manual som gir en inngående forklaring av auksjonsprogramvaren.

Får man bekreftelse på innsendt skjema? Kvittering på e-post?

Etter å ha sendt inn skjemaet kommer man til en side hvor man kan laste ned en pdf av registeringen, og hvilken e-postadresse man ønsker bekreftelsen sendt til. Man får på denne siden ikke åpnet vedlegg, så disse må kontrolleres før skjemaet sendes inn.

Dersom man ønsker å kjøpe kapasitet i områder man ikke er etablert i fra før, hvor lang tid har man da på seg før tillatelsen evt. trekkes tilbake?

I slike tilfeller gjelder de alminnelige reglene om tilbaketrekking, jamfør laksetildelingsforskriften § 38, jamfør akvakulturloven § 9.

Kan en bank eller finansieringsinstitusjon benytte egne brevmaler ved utstedelse av bankgaranti?

Det følger av tildelingsforskriften §11 annet ledd at det fastsatte skjemaet skal benyttes. Departementet vil godta at en bank eller finansieringsinstitusjon kan benytte egne brevmaler mv., så fremt teksten i garantien ikke endres. 

Les også Kyst.no sin sak: Slik skal lakseauksjonen foregå.