Sammenlignet med samme kvartal i fjor er kostnad per kilo laks redusert, men reduksjon i prisoppnåelse i perioden er noe større.

Hvitfisk trekker ned for Lerøy, produksjonskostnadene for laks er i bedring

Inntekter og driftsresultat gikk noe ned i tredjekvartal for Lerøy Seafood Group. Det skyldes først og fremst hvitfisken. Gledelig er det at produksjonskostnadene på laks er ned.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 4.773 i tredje kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 5.102 i samme periode i 2019.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble MNOK 370 i tredje kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 501 i tredje kvartal 2019.

- Den viktigste årsaken til lavere inntjening er at segmentet Hvitfisk, som følge av Covid-19, har erfart et vanskelig hvitfiskmarked, og en annen fangstsammensetning enn samme kvartal i fjor. Det skriver konsernet i en børsmelding.

Covid-19-pandemien påvirker etterspørselen

- Restriksjoner i forbindelse med Covid-19-pandemien påvirker fortsatt etterspørselen etter sjømat, og i tredje kvartal har dette særlig påvirket inntjeningen i hvitfisk segmentet. Vi vet ikke hvor lenge Covid-19 vil påvirke oss, men vi opplever at konsernets modell med tett integrasjon mot sluttkonsument har styrket seg i perioden. På lang sikt mener vi også at etterspørselsbildet etter sunn, god og bærekraftig sjømat ikke er endret og vil være i vekst, sier konsernleder Henning Beltestad.

Han sier videre at et hovedfokus også i tredje kvartal  har vært å holde verdikjeden åpen og sikre leveranser til kundene.

- Det har vi lykkes med. Jeg vil takk alle mine kollegaer for den innsatsen de viser i en krevende tid, sier han.  

Men samtidig påpeker han at 2021 nærmer seg , og det er et år der selskapet forventer å se en begynnende  effekt av betydelige investeringer i smolt, samt andre forbedringstiltak.

- Per i dag er utviklingen i det vesentlige i rute, og vi forventer en betydelig vekst i slaktet volum av rødfisk i 2021, sier konsernleder Beltestad.

Minus i Sjøtroll

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 308 i tredje kvartal 2020 sammenlignet med MNOK 362 i samme periode i 2019.

I perioden har Havbruk slaktet 44 tusen tonn sammenlignet med 46 tusen tonn i tredje kvartal 2019.

I tredje kvartal 2020 leverer underselskapene følgende EBIT/kg:

  • Lerøy Aurora på NOK 13,1,
  • Lerøy Midt på NOK 11,2
  • Lerøy Sjøtroll på NOK -3,2/kg.

I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 7,9 i tredje kvartal 2019 til NOK 7,0 i tredje kvartal 2020.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor er kostnad per kilo redusert, men reduksjon i prisoppnåelse i perioden er noe større.

- Også i tredje kvartal har vi sett svært stor vekst i eksportvolumet på ørret sammenlignet med i fjor, og dette påvirker prisoppnåelsen på ørret. Ved inngangen til fjerde kvartal stopper veksten opp, og vi forventer at det vil gi en bedre prisutvikling for ørret, relativt til laks, sier  konsernleder Henning Beltestad.

- Samlet uttakskostnad i tredje kvartal 2020 er vesentlig lavere enn i andre kvartal 2020 og lavere enn i samme periode i fjor. Vi forventer per i dag et videre fall i uttakskostnadene i fjerde kvartal 2020, og at volumvekst og kostnadstiltak inn i 2021 vil gi ytterligere kostnadsreduksjoner, forteller Beltestad.

Segment villfangst

Det heleide datterselskapet Lerøy Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Som beskrevet i rapporten etter andre kvartal har restriksjoner, som følge av Covid 19, påvirket etterspørselen etter hvitfiskarter svært negativt og gitt en utfordrende markedssituasjon for reker. Det har vært tegn til bedring i markedet i tredje kvartal 2020, men likefult har dette vært et krevende kvartal med fallende priser og lavere fangstrater sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

I sum bidro segmentet med en EBIT på MNOK -50 i tredje kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 40 i samme periode i fjor.

- Påvirkningen av Covid-19 restriksjonene oppleves i dag større i hvitfisk markedet enn i rødfisk markedet, og dette påvirker inntjeningen både i flåteleddet og landindustrien. Vi har redusert uttaket av torsk i kvartalet, og lavere fangstvolum parallelt med lavere prisoppnåelse gir en vesentlig lavere inntjening, forteller Beltestad.

Segment VAP, salg og distribusjon

I tredje kvartal hadde segmentet en omsetning som var 4 % lavere enn i samme periode i fjor. Konsernet har siste år satt i verk betydelige forbedringsinitiativ i flere av enhetene i segmentet, herunder tilrettelagt for bedre samhandling gjennom konsernets verdikjede.

Dette begynner å gi resultater, driftsresultatet før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i tredje kvartal 2020 er MNOK 131 som er en økning fra MNOK 109 i samme kvartal i fjor. 

- Covid – 19 pandemien har påvirket aktiviteten i markedene også i tredje kvartal. Vi opplever at effektene av Covid-19 tydeliggjør verdien av konsernets langsiktge investeringer nedstrøms. Iverksatte forbedringsaktiviteter begynner å ha effekt. Dette gir en underliggende vekst i inntjeningen i segmentet sammenlignet med i fjor, sier Henning Beltestad.   

Markedsforhold og utsiktene fremover

Selskapet sier prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i 2020, betydelig påvirket av ringvirkninger av pandemien Covid-19.

- I løpet av tredje kvartal ble situasjonen bedret, herunder som følge av at restriksjoner i sluttmarkeder gradvis ble fjernet og kostnader forbundet med logistikk fra Norge redusert, men usikkerheten er igjen økt ved inngangen til fjerde kvartal 2020.

- Ringvirkningene fra Covid-19 har påvirket, og vil fortsatt påvirke dynamikken negativt i 2020. Det er ikke mulig for ledelsen og styret å mene noe presist om hverken varigheten av eller følgene av pandemien, heter det i børsmeldingen.

Store investeringer

Lerøy har de senere årene investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/postsmoltkapasitet i alle konsernets regioner. I Lerøy Sjøtroll er Kjærelva ferdigstilt med en årlig biomasse produksjon på om lag 4,000 tonn.

I fjerde kvartal ferdigstiller Lerøy Aurora siste byggetrinn i en utbygging som vil gi en økt biomasseproduksjon på om lag 4,500 tonn.

Lerøy Midt har startet påbygging av Belsvik-anlegget, denne utbyggingen skal være ferdigstilt neste år og vil gi om lag 5,000 tonn biomasse produksjon.

- Konsernets investeringer i forbedret smoltproduksjon, og postsmolt-produksjon,  har vært betydelige investeringer og vil, sammen med en rekke andre tiltak, underbygge konsernets ambisjon om  vekst i produksjonen og dermed vesentlig bedre lisensutnyttelse, heter det.

De mener de nå har en vesentlig bedre smoltkvalitet enn for bare få år siden.

- Snittstørrelsen på utsatt laksesmolt i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll viser allerede inneværende år en fin utvikling, snittet går mot 300 gram, det er styrets og ledelsens forventning at de allerede ferdigstilte investeringer, sammen med de pågående, vil gi en vesentlig vekst i produksjonen av matfisk i årene som kommer.

Slaktevolum

Konsernet har gjennom det siste året hatt en forventning om at slaktevolumet inneværende år, inkludert tilknyttede selskap, blir mellom 183.000-188.000 tonn laks og ørret. Det planlegges  nå med at konsernet sitt slaktevolum vil være i nedre del av dette området, men med en noe høyere stående biomasse ved utgangen av 2020, enn det som opprinnelig var planlagt.

- For kommende år, år 2021, forventer vi, i dag, at konsernet vil oppnå et slaktevolum, inkludert tilknyttede selskap,  mellom 205.000-210.000 tonn. Slaktevolumet vil naturlig nok påvirkes av flere forhold, herunder både biologiske prestasjoner og markedsmessige vurderinger. Investeringene som er gjennomført og pågår vil gi ytterligere vekst i årene som kommer.

Det er konsernets klare ambisjon at denne veksten, sammen med øvrige forbedringstiltak, vil redusere konsernets uttakskostnad for laks i 2021 og fremover.

Hvitfisk industrien, herunder også landindustrien, er betydelig negativt påvirket av etterspørselseffekter av Covid-19 i 2020.

– Det er, naturlig nok, ikke mulig for konsernet å vite varigheten av restriksjonene , men Lerøy sin langsiktige plan er ikke endret. Arbeidet og investeringene for å gjøre fabrikkene mindre sesongavhengig fortsetter, sammen med strukturert og nitidig forbedringsarbeid i hver enhet, mener vi gradvis vil gi resultater. 

- Ledelsen og styret har ikke kompetanse til å vurdere hvor langvarig Covid-19 situasjonen vil være, men mener det er grunn til å anta at etterspørselen på sikt vil komme tilbake til historiske nivå og vokse videre derfra. Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurdering av fremtidig utvikling er vesentlig større enn normalt, men forventningen, per i dag, er at inntjeningen i fjerde kvartal blir vesentlig bedre enn i tredje kvartal.

Styret understreker at resultatet også i 2021 vil påvirkes av pandemiens utvikling, og den innvirkning den vil ha på etterspørselen etter sjømat, men styrets beste vurdering, per i dag, er at Lerøy er godt posisjonert for et betydelig løft i lønnsomheten i år 2021 sammenlignet med inneværende år.