I siste del av kvartalet måtte vi gjøre noen endringer i slakteplaner, som gav uttak på lavere vekter enn planlagt. Dette har negativ innvirkning på både prisoppnåelse og kost. I tillegg undervurderte vi eksportvolumene fra Norge særlig i september, sier konsernsjef Henning Beltestad. Foto: Lerøy SG

Høyeste omsetning og slaktevolum i selskapets historie – men ikke på inntjening

Mange forhold spiller på lag når Lerøy kan melde om rekorder i volum og verdi på fisken. Derimot satt man ikke igjen med like mye etter at regningene var betalt som man hadde håpet.

Publisert Sist oppdatert

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 6.325 i tredje kvartal 2021, sammenlignet med MNOK 4.773 i samme periode i 2020.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble MNOK 579 i tredje kvartal 2021, sammenlignet med MNOK 370 i tredje kvartal 2020.

Selskapet skriver i en børsmelding at forbedringen fra samme kvartal i fjor skyldes bedret inntjening i landindustrien i villfangst-segmentet, betydelig vekst i slaktet volum i havbruksssegmentet, reduserte effekter av Covid-19 med tilhørende god prisutvikling og til sist en fortsatt positiv utvikling i VAPS&D segmentet.

- Vi øker vår omsetning i tredje kvartal 2021 med 33% fra samme periode året før, drevet av økt aktivitet og økte priser. Vi har den høyeste omsetning, og det høyeste slaktevolum i noe kvartal i vår historie. Etterspørselen etter sjømat er generelt svært sterk, og dette gir grobunn for optimisme for fremtidsutsiktene til næringen, sier konsernleder Henning Beltestad.

Samtidig ble inntjeningen i tredje kvartal svakere enn man forventet ved inngangen til kvartalet.

- I siste del av kvartalet måtte vi gjøre noen endringer i slakteplaner, som gav uttak på lavere vekter enn planlagt. Dette har negativ innvirkning på både prisoppnåelse og kost. I tillegg undervurderte vi eksportvolumene fra Norge særlig i september, fortsetter Beltestad

Segment havbruk

Segment Havbruk består av konsernets tre havbruksregioner i Norge: Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag og Lerøy Sjøtroll lokalisert på Vestlandet.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk ble MNOK 427 i tredje kvartal 2021 sammenlignet med MNOK 308 i samme periode i 2020.

I perioden er det slaktet 56 tusen tonn sammenlignet med 44 tusen tonn i tredje kvartal 2020.

I tredje kvartal 2021 leverte underselskapene følgende EBIT/kg:

  • Lerøy Aurora 9,3 kr,
  • Lerøy Midt 9,0 kr
  • Lerøy Sjøtroll 4,0 kr
  • Totalt 7,6 kr (7,0 i tredje kvartal 2020)

Forventer dyrere fôr

Tilveksten i slutten av tredje kvartal og spesielt starten av fjerde kvartal har vært noe lavere enn man antok.

Forventet slaktet volum i 2021 inkludert andel tilknyttede selskap er om lag 204,000 GWT, og 207,000 GWT for 2022, sier Beltestad.

- Vi forventer fortsatt lavere kostnader i fjerde kvartal enn tidligere kvartal i 2021 samtidig som potensialet påvirkes av kostnadsinflasjon vi nå opplever på svært mange råvarer, blant annet vår største utgiftspost fôr, kommenterer han videre.

Segment VAP, salg og distribusjon

Selskapet melder at etterspørselen etter sjømat i dagligvaremarkedet var fortsatt sterk i tredje kvartal 2021, samtidig som man har sett en positiv utvikling i HoReCa markedet som følge av at restriksjoner knyttet til Covid-19 pandemien gradvis har blitt opphevet.

Konsernet opplever at etterspørselen etter sjømat er svært sterk, omsetningen i segmentet er økt med 33% sammenlignet med tilsvarende i fjor, veksten er drevet av både pris og aktivitetsøkning.

Markedsforhold

Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i 2021, og betydelig påvirket av ringvirkninger av pandemien Covid-19.

- Det er ikke mulig for ledelsen og styret å si noe presist om hverken varigheten eller følgene av pandemien, men utviklingen i 2021 gir grunn til optimisme. Det synes som om sjømat stadig bedrer sin posisjon hos forbrukerne og vi er derfor optimister med tanke på den underliggende fremtidige utviklingen i etterspørselen etter sjømat og derved for konsernets aktiviteter og verdiskaping.

Anlegget i Belsvik er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2022, anlegget vil gi om lag 5 000 tonn biomasseproduksjon. Første rogninnlegg er planlagt gjennomført i første kvartal 2022, effektene av anlegget vil gradvis materialisere seg fra 2023.

Den 29. juni 2021 inngikk Scottish Sea Farms LTD. (SSF), eid 50/50 av Lerøy Seafood Group ASA og SalMar ASA, en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Grieg Seafood Hjaltland (GSHU) fra Grieg Seafood ASA. Transaksjonen er forventet å bli gjennomført innen utløpet av Q4 2021, forutsatt godkjennelse fra relevante myndigheter og vanlige betingelser for gjennomførelse.