Yngve Askeland i Mørenot Aquaculture sier de sammen med flere andre aktører skal lansere et notsystem som samler opp og reduserer opphopning av sediment på oppdrettslokaliteter, og gjenbruker avfallet som biobrensel. Foto: Mørenot Aquaculture.
Yngve Askeland i Mørenot Aquaculture sier de sammen med flere andre aktører skal lansere et notsystem som samler opp og reduserer opphopning av sediment på oppdrettslokaliteter, og gjenbruker avfallet som biobrensel. Foto: Mørenot Aquaculture.

Åpent merdkonsept med dokumentert oppsamlingseffekt

Mørenot Aquaculture, Lift-Up, Aquapro og Ragn-Selles Havbruk lanserer på Aqua Nor 2021 et notsystem som samler opp og reduserer opphopning av sediment på oppdrettslokaliteter, og gjenbruker avfallet som biobrensel. 

Publisert

Fullskala testing ved Lerøy Seafood viser en oppsamlingseffekt på mellom 60-70 %. Dette mener de gir store miljøgevinster og god produksjonsutnyttelse.

- Utover å bidra til å løse miljømessige utfordringer, er det lagt vekt på å utvikle en kostnadseffektiv løsning som ikke krever særskilte investeringer og nye måter å operere og drifte på, sier FoU-ansvarlig Yngve Askeland i Mørenot Aquaculture AS i en pressemelding. 

Utfordringer knyttet til opphopning av sediment fra avføring og fòrrester, og tungmetaller fra spyling av impregnerte notposer, er ikke bare en miljømessig utfordring, men kan også føre til brakklegging av lokaliteter over lengre perioder, og dermed en begrensning i utnyttelse av MTB (maksimal tillatt biomasse).

- Dette har vi langt på vei funnet en god løsning på i samarbeid med Lift-Up, forteller Askeland. 

70% mindre utslipp

I samarbeid med Lerøy Seafood har løsningen blitt testet ut.

Verifisering og dokumentasjon er viktig, sier Yngve Askeland, og som er meget godt fornøyd med de resultatene som har kommet frem fra testlokasjonen hos Lerøy Seafood. – En effekt på 60-70% reduksjon av sediment vil ha stor betydning, både på miljøet og hvor mye laks norske oppdrettere kan servere til verdens befolkning.

Fokus på miljø og sirkulær økonomi

Lerøy Seafood er godt fornøyde med trendene i pilotfasen, og mener dette kan være et system som bidrar til å løse utfordringen med slam, parallelt med at avfallet gjenbrukes som fornybar energi.  

- Vi har forpliktet oss til en rekke av FN sine mål, og vi jobber kontinuerlig med hvordan vi på best mulig måte skal drive bærekraftig. Dette er et godt eksempel på at samarbeid og tilpasning av utstyr og teknologi kan bidra til å løse både drifts- og miljømessige utfordringer, sier Nina Møgster i Lerøy Seafood.

Revidert standard

Revidert utgave av NS 9415 som iverksettes til høsten setter nye krav til systemintegrasjon i norsk oppdrett.

- Vi har videreutviklet et produkt som er godt kjent og utprøvd i oppdrettsnæringen gjennom mange år, sier Jarle Ragnhildstveit i Lift UP AS.

- Gjennom samarbeidet med Mørenot Aquaculture ivaretar vi kravene i den nye standarden i forhold til bedre integrering av teknisk utstyr. Oppdretteren vil få et komplett system som er utviklet til å passe sammen, og med samme formål. Dette vil bli en ettertraktet løsning, mener Ragnhildstveit.

Tar et samfunnsansvar

Fokus på å løse miljømessige utfordringer og skape god fiskevelferd er viktige kriterier når Mørenot Aquaculture skal optimalisere eksisterende produkter og tjenester, eller utvikle nye løsninger for oppdrettsnæringen.

- Materialvalg og utforming av notposen er nøye planlagt for å sikre god vanngjennomstrømming og best mulig fiskevelferd, samtidig som notposen skal fungere effektivt som slamoppsamler, sier Askeland

- I tillegg omdannes avfallet til fornybar energi og gjødsel ved bruk av Ragn Selles sine logistikk løsning. Avfallet blir dermed utnyttet som en ressurs og er et positivt bidrag i den sirkulære verdikjeden, avslutter han.