Pure Norwegian Seafood har levert frossen laks som skulle vært destruert. Foto er fra en tidligere anledning ved det aktuelle slakteriet.
Pure Norwegian Seafood har levert frossen laks som skulle vært destruert. Foto er fra en tidligere anledning ved det aktuelle slakteriet.

Solgte laks som skulle vært destruert

Pure Norwegian Seafood har over flere år solgt frossen laks som ikke var egnet til humant konsum.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser Måsøval i en børsmelding torsdag.

Måsøval har siden juni 2021 eid 65 % av Pure Norwegian Seafood, som er et slakteri og salgsselskap på Averøy. Måsøval har vært leverandør til selskapet gjennom kjøp av slakteritjenester og salg av fisk.

Måsøval skriver torsdag at de fattet mistanke om uregelmessigheter hos PNS den 20. oktober 2023. 

- Via Måsøvals styrerepresentanter i PNS, ble det straks tatt grep gjennom styreinstruks om fullstendig stans av den uregelmessige aktiviteten, fryselager ble forseglet og berørte produkter tilbakekalt. 

- Det ble innen kort tid foretatt organisatoriske grep, og innført nye og forsterkede rutiner på PNS. EY ble så engasjert for å gjennomføre en uavhengig og grundig gransking. Mattilsynet ble varslet i starten av november og dialog med tilsynet er opprettholdt underveis i granskningen. Granskningen er nå avsluttet og resultatene er overlevert Mattilsynet for deres eventuelle videre undersøkelser.

PNS over flere år har latt bestemte kunder kjøpe frossen laks som ikke egner seg for humant kosum.
PNS over flere år har latt bestemte kunder kjøpe frossen laks som ikke egner seg for humant kosum.

Ikke egnet for humant konsum

Granskningen viser i korte trekk at PNS over flere år har latt bestemte kunder kjøpe frossen laks som etter det norske regelverket ikke egner seg for humant konsum, herunder fisk som etter norsk regelverk skulle vært ensilert/destruert (utkastfisk) eller skulle vært feilrettet før eksport (produksjonsfisk).

- Granskningen anslår at denne omsetningen av fisk som etter regelverket ikke er egnet for humant konsum utgjorde i underkant av 1 % av det totale volumet av fisk og om lag 0,5 % av inntektene til PNS de siste tre år. 

Måsøval skriver at de har som leverandør til PNS ikke hatt noen gevinst eller tatt del i annen fortjeneste knyttet til disse aktivitetene i PNS. De ovennevnte aktivitetene ble stanset i oktober 2023. 

- Alvorlig og skuffende

Måsøval skriver at dette er en alvorlig og skuffende sak.
Måsøval skriver at dette er en alvorlig og skuffende sak.

Det er etter granskning og øvrige undersøkelser til nå ikke mottatt noen indikasjoner om at de uregelmessig omsatte produktene har påvirket helsen til folk. 

Slik Måsøval vurderer konsekvensene utover dette, vil de primært være knyttet til eventuelle offentlige sanksjoner som vil kunne ramme PNS. PNS vil selv informere ytterligere om prosessen og granskningen i en egen pressemelding. 

- For Måsøval er dette en alvorlig og skuffende sak, både som aksjeeier og leverandør. Måsøval og PNS vil først prioritere dialog med og tilrettelegging for myndighetenes videre undersøkelser, men Måsøval vil dernest også vurdere egne privatrettslige rettigheter vedrørende avtalemessige og eventuelt erstatningsmessige forhold. Samtidig er det viktig for Måsøval, som ansvarlig eier, å ivareta PNS, dets kunder og ikke minst de ansatte best mulig i denne vanskelige situasjonen. Produksjonsmedarbeiderne i PNS har tross granskningen, de organisatoriske endringene og nye rutiner og krav, levert hver eneste dag.

To personer suspendert

I en egen pressemelding skriver Helge Kvalvik, styreleder i PNS at dette er en svært alvorlig sak, og legger til at kvalitet og troverdighet er helt avgjørende for hele næringen.

- Granskingen er ingen dom eller endelig fasit, men dokumenterer forhold som er både overraskende og skuffende. Det er gjort en stor jobb med å rydde opp, som vi fortsetter med nå, sier Kvalvik.

To personer i selskapet ble ifølge selskapet suspendert. EY ble ved inngangen til november engasjert for å gjennomføre en gransking, der det nå foreligger foreløpige konklusjoner og funn.

- Det mest alvorlige er etter vår vurdering at granskingen avdekker systematisk og skjult salg av laks som ikke skulle gått til humant konsum. Bestemte kunder har på forespørsel fått kjøpe frossen laks som er selvdød, skadet, kjønnsmoden eller såkalt gulvfisk, sier Kvalvik.

Hun forteller at det i tillegg har blitt eksportert produksjonsfisk.

- Den er ikke ulovlig å omsette til humant konsum, men skal i henhold til regelverket bearbeides og feilrettes i Norge før eksport. Det er alvorlig at slik laks har blitt eksportert, uten at det har skjedd, sier Kvalvik.

Alvorlige funn:

Mattilsynet ble tidlig i november varslet om saken. PNS har hatt en dialog med tilsynet gjennom granskingen. Mistanken har ikke blitt offentliggjort tidligere av hensyn til granskingen. Myndighetene er informert om hovedfunnene. Følgende forhold fra de foreløpige funnene i granskingen fremstår for styret som alvorlige:

  • Granskingen viser at PNS har solgt frossen laks som etter norsk regelverk ikke er egnet for humant konsum. Dette omfatter ifølge funnene blant annet selvdød fisk, gulvfisk og kjønnsmoden fisk. Salg av disse kategoriene fisk er ulovlig.
  • Salget har ifølge granskingen skjedd til et begrenset antall kunder, spesielt i Øst-Europa. Funnene i granskingen tyder på at kundene har visst hva de kjøpte og spesielt har ønsket laks i disse kategoriene.
  • Granskingen peker på rundt 20 mulige kunder i europeiske land, inkludert i Norge. Det har i granskingen ikke vært mulig å fastslå hvor sluttproduktene har endt opp.
  • Salget har ifølge funnene i granskingen pågått i en årrekke. Granskingen anslår at laks som etter det norske lovverket ikke er egnet for humant konsum, mellom 2020 og 2023 utgjorde i underkant av én prosent av det totale volumet av fisk i PNS. Det utgjør rundt 500 tonn.
  • Granskingen viser at PNS også har solgt produksjonsfisk til utlandet, uten at den først har blitt bearbeidet innenlands i henhold til regelverket. Denne er ikke ulovlig å omsette til humant konsum, men har ytre skader som skal rettes i Norge før eksport. Granskningen indikerer at det totalt er eksportert mellom 300 og 400 tonn produksjonsfisk de siste fire årene.
  • Uavhengige eksperter har på oppdrag fra PNS tint opp frossen laks av typene som er solgt fra lageret og undersøkt dem. Ingen av prøvene testet positivt for Salmonella. Andelen prøver med Listeria monocytogenes var noe høyere enn det er ventet å finne naturlig. Det ble ikke påvist Listeria-bakterier i muskel-prøver, men kun på utsiden av fisken.

- Vi har etter granskingen og andre undersøkelser ingen indikasjoner på at noen har fått påvirket helsen sin av denne frosne laksen. Det er viktig, selv om det ikke gjør sviktene i saken mindre alvorlige, sier Kvalvik.

- Denne aktiviteten har blitt holdt skjult. Hverken styret i PNS, Måsøval som leverandør eller revisor har oppdaget det før. Det har vært tilsyn og kontroller fra myndighetene de siste årene, uten at det har vært mulig å avdekke aktivitetene. Vi må lære mest mulig av denne saken, sier Kvalvik.

Remy Strømskag har vært fungerende daglig leder i PNS siden slutten av oktober 2023.

- Dette har vært tøffe måneder for alle som jobber i PNS. Vi og folkene våre er med rette kjente og anerkjente for den høye kvaliteten på produktene vi eksporterer. Det er tøft å erkjenne at selskapet har eksportert frossen laks som ikke lever opp til det. Dette skulle vært varslet om og tatt tak i før. Nå jobber vi sammen for å sikre at noe som dette aldri kan skje igjen, sier Strømskag.