Iverksettelse av vedtaket om utslippstillatelse er blitt utsatt for Mowi Norway AS. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen ber Mowi stanse etablering av oppdrettsvirksomhet

Bakgrunnen er innkomne klager på Fylkesmannens utslippstillatelse. Disse er nå videresendt til Miljødirektoratet. Fylkesmannen gir utsettende virkning på etablering av oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran inntil klagesaken er avgjort.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fylkesmannen ser at det er usikkerhet rundt konsekvensene av etablering av akvakultur innenfor Verdensarvområdet på Vega, samt ukjente følger av påvirkning fra akvakultur på sjøfugl, skriver de i en pressemelding.

Iverksettelse av vedtaket om utslippstillatelse er derfor utsatt. For oppdrettsselskapet betyr dette at det inntil klagen er avgjort ikke kan foretas arbeid med anlegget ved Rørskjæran. Fylkesmannen tar sikte på å behandle klagesaken så snart som mulig.

Usikkerhet rundt etablering

Vega Kommune har nylig gitt Norsk institutt for naturforskning i oppdrag å gjennomføre en konsekvensutredning med tanke å få frem manglende kunnskap om etablering av akvakultur og påvirkning på landskapsvern/sjøfugl i verdensarvområdet.

I brevet til Mowi Norway AS fra Fylkesmannen blir det trukket fram at utslipp og støy fra anlegget kan ha effekt på ærfugl og andre fuglers bruk av området, og tiltaket bør ikke iverksettes før det er konsekvensvurdert. Fylkesmannen legger også vekt på at verdensarvkonvensjonen sier at dersom det er usikkerhet om konsekvensen av et tiltak, vil tiltaket fram til det er konsekvensvurdert, alltid bli ansett som en potensiell trussel mot verdensarvverdiene og med det også verdensarvstatusen. Fylkesmannen i Nordland mener derfor at iverksetting av et slikt tiltak, før det er konsekvensvurdert, vil være et brudd på forpliktelsene og kan sette verdensarvstatusen i spill.

Dette er en sak som har skapt stort engasjement og noe av forklaringen i tidsbruken er at det har foregått flere prosesser og undersøkelser underveis, der både Norsk institutt for Naturforskning (NINA), SWECO AS og UNESCO sine rådgivende organ har utført undersøkelser og kommet med rapporter. Vi har alle et ansvar for å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før den blir avgjort av forvaltningen.

- Vi har tidligere frarådet å gi tillatelse til denne lokaliteten fordi vi mangler kunnskap. En slik konsekvensutredning av tiltaket ved Rødskjæran kunne gitt tidlige avklaringer om påvirkning – da kunne saksbehandlingen tatt kortere tid, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Betyr ikke avslag

Fylkesmannens beslutning om å utsette etablering av oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran betyr ikke avslag på søknad om konsesjon.

- Vi opprettholder vår utslippstillatelse – det er isolert sett gode strøm og bunnforhold rundt lokaliteten. Det som er diskusjonen her er hvilken effekt denne lokaliteten vil kunne få for verdensarvverdiene, og sjøfuglbestandene i området. Det er i dag for dårlig utredet, understreker Karlsen. Miljødirektoratet kan nå behandle klagen endelig, og avgjøre om det var riktig av Fylkesmannen å gi utslippstillatelse ved Rørskjæran.