Nordfoldfjorden er en av fjordene som er grundig undersøkt. Her filtreres sjøvann for å skille ut biomasse som skal undersøkes. Resultatene er svært gode

Niva: Gode miljøresultater i fjordene i Nordland

Etter tre års forskning konkluderer Norsk Institutt for Vannforskning (Niva) med at oppdrettsfjordene i Nordland er i god miljømessig stand. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det omfattende miljøprosjektet «Marine overvåkning i Nordland» er iverksatt av NCE Aquaculture i Bodø. I tillegg til NIVA er konsulentfirmaet Blue Planet involvert. Bakgrunnen for fjordovervåkningen i Nordland er et lignende prosjekt i Rogaland der man og har kunnet dokumentere ingen eller svært liten påvirkning fra oppdrettsnæringen. Resultatene slår tilbake påstandene om at oppdrettsfjordene er overgjødslet.

Forsker Geir Dahl-Hansen i Akvaplan Niva har utført feltundersøkelser i seks fjorder i Nordland de tre siste årene. Dette bildet er fra Sagfjorden.

God miljøtilstand

Oppdrettsbedriftene Nordlaks Oppdrett, Cermaq og Nova Sea har lokaliteter i de overvåkede fjordene og deltar i prosjektet. Tysfjorden, Sagfjorden, Glomfjorden, Nordfoldfjorden, Øksfjord og Ofotfjorden er satt under lupen de tre siste årene. Resultatene er oppløftende.

Vannkvalitet og næringssalter samt bunndyr og makroalger er undersøkt og resultatene viser god miljøtilstand i de seks undersøkte fjordene.

- Vi ser ingen tegn til at disse er negativt påvirket av oppdrettsnæringen, sier konsulent Trine L. Danielsen i Blue Planet.

Verdiskapning

Daglig leder i NCE Aquaculture Svenn Are Jenssen er fornøyd med resultatet som nå legges fram.

- Arbeidet med overvåking av fjordene i Nordland viser at oppdrettsnæringen i Nordland er opptatt av bærekraft og miljø og resultatet av arbeidet viser at det er grunnlag for å videreutvikle havbruksnæringen i fylket i tiden fremover for å bidra til verdiskapning og arbeidsplasser i Nordland, sier Svenn Are Jenssen i NCE Aquaculture.

Overvåkingsprogrammet i Nordland skal videreføres i tre nye år fram til og med 2019 og Jenssen ønsker at flere oppdrettsaktører slutter seg til prosjektet.

Dokumenterer

Det er tatt vannprøver, prøver av bunndyr og sedimenter jevnlig i tre år. Nå er prosjektet rundt undersøkelse av fjordene i Nordland utvidet for ytterligere tre år.

-Dokumentasjonen er en milepæl for oppdrettsaktørene i Nordland, og nå utfordres myndighetene til å handle og stimulere til videre vekst. Videreføring av marin overvåking og tett dialog med myndighetene om mulighetene for videre vekst, - vil styrke næringen», sier Trine Danielsen.

Aktørene bak fjordovervåkningen støtter seg at undersøkelsen utført av tredjepart (NIVA). Nå kan påstanden om miljømessig og bærekraftige fjorder dokumenteres. NIVA-rapporten er tilgjengelig på NCE Aquaculture sin hjemmeside: nceaquaculture.com