Forsker Christian Karlsen holder fram bakterier hentet fra laks og som er dyrket i laboratoriet til Nofima. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen.
Forsker Christian Karlsen holder fram bakterier hentet fra laks og som er dyrket i laboratoriet til Nofima. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen.

Mot sikrere utsett for laks

Økt kunnskap om laksens barrierefunksjoner i postsmoltfasen kan føre til bedre fiskehelse og spare oppdrettsnæringen for millioner.

Publisert

Nofima skriver på sin hjemmeside at det er anslått at 10–20 prosent av all oppdrettslaks i Norge dør mellom utsett og slakt, hvorav en betydelig andel går tapt i postsmoltfasen. Årsaken er blant annet at barrierefunksjonene til laksen svekkes i perioden etter utsett, og bruker lang tid på å gradvis hente seg inn igjen.

– Den første tiden i sjø er en sårbar fase, der fiskens forsvarssystem er redusert de tre første månedene. I denne perioden er fisken ekstra utsatt for skader og infeksjonssykdommer. Det er derfor viktig å forstå hvorfor og hvordan laksens barrierefunksjoner endres, og hva næringen kan gjøre for å tilpasse seg, sier Nofima-forsker Christian Karlsen.

Tynn i skinnet

Sammen med kollega Elisabeth Ytteborg, og andre forskere i CtrlAQUA, har han studert hvordan faktorer som stress, temperatur og behandling under utsett påvirker fiskens ytre barrierer.

– Resultatene fra forskningen viser at skinnet blir tynnere og får en svakere struktur i perioden etter utsett, men etter hvert som fisken tilpasser seg de nye omgivelsene stabiliserer skinnet seg igjen, sier Ytteborg.

Skånsom håndtering

Det er for tidlig å konkludere med om det er én faktor eller kombinasjoner av miljøforandringer som er skyld i svekkelsen av laksens ytre barriere.

– Ved å øke kunnskapen rundt den sensitive perioden i sjø, vil vi kunne legge til rette for hvordan fisken kan beskyttes og håndteres mer skånsomt. Sikrere utsett av fisken vil gi bedre fiskehelse og fiskevelferd og vil kunne bidra til å redusere dødeligheten vi ser i postsmoltfasen, sier Karlsen.

Når resultatene fra forskningen er klare, starter fasen med å utvikle nye håndteringsmetoder i samarbeid med industrien og laksenæringen.