Norcod melder om svært god biologisk prestasjon i fjerdekvartal. Foto: Norcod

Slik gikk det med Norcod i fjerde kvartal

Norcod ble notert på Euronext i fjor, og presenterer nå sin andre kvartalsrapport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kvartalets høydepunkter:

  • Svært god biologisk prestasjon
  • Yngel til neste syklus er satt i påvekst, og vil generere 10.000 tonn i 2022
  • Alt utstyr og to fôrflåter bestilt til neste sjøfase
  • NOK 12 millioner lavere driftskostnader enn budsjettert i 2020
  • Cash balance på NOK 199 millioner pr. 31/12/2020

Inntekt og resultat

Norcod har per 4. kvartal et driftsresultat på NOK -23 millioner. Resultat etter skatt ble NOK –18 millioner. Resultatet reflekterer, sammenlignet med fjoråret, et fullt års drift, hvor det har vært etablering av lokaliteter, samt overgang fra torsk i påvekst til torsk i sjø. Netto finanskostnader per 4. kvartal ble NOK 5 millioner, en økning på NOK 3 millioner fra slutten av fjoråret. Økningen skyldes hovedsakelig renter på lån.

Balanse

På slutten av 2020 var selskapets totalkapital NOK 459 millioner. Per 4. kvartal har totalkapitalen økt med NOK 243 millioner. NOK 51 millioner gjelder investeringer i varige driftsmidler, NOK 16 millioner er investert i Havlandet Norcod AS for å sikre seg tilgang på yngel for deres produksjonsmål, og Arctic Cod AS for å sikre påvekstkapasitet. 

Varelager og biologiske eiendeler er balanseført til NOK 103 millioner. Selskapets bankinnskudd økte med NOK 191 millioner fra NOK 8 millioner i slutten av 2019 til NOK 199 millioner per 31.12.2020.

Norcods rentebærende gjeld økte i 4. kvartal med NOK 76 millioner, inkludert påløpte renter og periodisert formidlingsprovisjon og valutajustering. Av disse er blant annet NOK 15 millioner brukt til å investere i Havlandet Norcod AS og NOK 30 millioner er investert i varige driftsmidler.

Total egenkapital har økt som følge av flere kapitalforhøyelser og er NOK 373 millioner ved kvartalets slutt. Sammenlignet med NOK 33 millioner på slutten av 2019, er dette en økning på NOK 340 millioner.