Administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord, sier inntil syv prosent av bedriftens overskudd går til bonusbetalinger.

Nova Sea firedobler skatteinnbetalingene

Nova Sea har mottatt et firedoblet skattekrav fra myndighetene for skatteåret 2023, sammenlignet med innbetalingene av skatt for 2022.

Publisert

Skattekravet for 2023 er på totalt 847 millioner, hvorav litt mindre enn halvparten, 400 millioner, er knyttet til den nye grunnrenteskatten. 225 millioner av grunnrenteskatten er skattlegging av fisk som allerede sto i merdene når denne ble innført. 

- Vi betaler absolutt vår skatt med glede, men vi finner det merkelig at vi også skal betale grunnrenteskatt på fisk som allerede hadde stått lenge i havet da grunnrenten ble innført, uten at det er mulig å få fratrekk for utgiftene vi har hatt på fisken i samme periode. Det går veldig på tvers med de prinsipper vi tidligere har for skattepolitikk i Norge, uttaler administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord. 

Regnskapstekniske forklaringer 

Med innføringen av grunnrenteskatt kom også behovet for å rendyrke sjødivisjonen slik at det betales korrekt skatt for de ulike aktivitetene i selskapet. Det er som kjent kun når laksen står i havet at den skal beskattes ekstra. Tidligere har skattebelastningen vært den samme for alle aktiviteter i selskapet, og det hadde derfor ingen betydning hvor i selskapet skatten ble betalt. Endringen medførte opprettelsen av Nova Sea Havbruk AS, der grunnrenteskatten er regnskapsført. Skatten blir derfor ikke direkte synlige i de offisielle regnskapstallene til Nova Sea, der det kan se ut til at den samlede skatten for Nova Sea er på kun 247 millioner. Det riktige tallet er 847 millioner kroner. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre da forslaget om grunnrenteskatt ble lagt frem.

I forbindelse med innføringen av grunnrenteskatten ble det også gjort noen interne disponeringer av eierskapet til laksen og laksekonsesjonene, som av regnskapstekniske årsaker først blir synlige nå. Omsetningstallene gjenspeiler derfor ikke de direkte inntektene fra eksterne kunder som Nova Sea har hatt, men omfatter i tillegg betydelige interne disponeringer tilsvarende et pluss på over 600 millioner kroner. 

- Vi har veldig gode resultater i Nova Sea, som i resten av bransjen. Det kommer godt med til alle de investeringene vi har vedtatt å gjennomføre de neste årene. Investeringene våre er med veldig få unntak konsentrert om investeringer på land, som ikke gir noen nedkortinger på hva vi skal betale i grunnrenteskatt, så mer enn noen gang er egenkapital viktig for bransjen, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord. 

Bonus 

I år som tidligere år har eierne i Nova Sea besluttet å utbetale bonus til alle ansatte. Inntil 7 % av bedriftens overskudd går til bonusutbetalinger, og bonusen utbetales på bakgrunn av måloppnåelse for de som jobber i sjødivisjonen, i fabrikken og i administrasjonen. Bonusen har vært noe lavere i år enn tidligere år, siden potten som går til bonus påvirkes av den ekstra skattebelastningen Nova Sea har fått, men det er likevel en romslig bonus som utbetales. Ledelsen i Nova Sea får utbetalt samme bonus som de øvrige ansatte i selskapet. Gjennomsnittlig bonusutbetaling i Nova Sea var i 2023 på 155 000 per årsverk. 

- Bonusen vi utbetaler i Nova Sea er et tegn på at vi verdsetter våre ansatte, og den jobben de gjør. I likhet med øvrig lønn som utbetales i Nova Sea inkluderer den både pensjon og feriepenger, så bonus i år gir mere feriepenger for de ansatte neste år, utdyper Tom Eirik Aasjord. 

Regnskapstabell
2023 2022
Sum driftsinntekter 5 138 639 3 877 497
Sum driftskostnader 4 063 031 2 626 380
Driftsresultat 1 075 609 1 251 116
Resultat av finansposter 458 316 82 903
Resultat før skattekostnad 1 533 925 1 334 020
Skattekostnad 247 449 219 369
Årsresultat 1 286 476 1 114 651