Så mye næringssalter bidrar oppdrett med i Hardangerfjorden

Havforskningsinstituttet har beregnet hvor mye næringssalter som kommer med kyststrømmen inn i Hardangerfjorden. Niva har beregnet hvor mye som kommer fra oppdrett. Norsk Fiskeoppdrett har regnet ut forholdet mellom dem.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en numerisk modell som Havforskningsinstituttet har kjørt, har man beregnet sirkulasjon i Hardangerfjorden samt deler av norskekysten. Modellen er kjørt for perioden 1. februar-31.august, 2003.

På forespørsel fra Norsk Fiskeoppdrett har HI tatt ut transporten i to snitt i henholdsvis området Bømlo-Sveio og Tysnes-Kvinnherad. Der har man sett på mengden av uorganisk nitrogen (NO3+NH4+NO2) samt fosfor (PO4) gjennom disse snittene i de øvre 50 meterne.
Resultatene man fikk ble:

Nitrogen: 39000 tonn i Bømlo-Sveio og 33 000 tonn i Tysnes-Kvinnherad
Fosfor: henholdsvis 6000 og 5000 tonn

Merk at dette kun er for en sjumåneders periode, men at den inkluderer mesteparten av vekstsesongen. Et konservativt anslag for utskiftingen kyst-fjord blir da å multiplisere alle tallene med 12/7=(1,7), skriver HI i sin utredning. De skriver også at de ikke tror 2003 skiller seg så veldig ut fra andre år.

Ganger man opp med 1,7 for å få årsverdier, blir resultatene:

Bømlo-Sveio: 66300 tonn N og 10200 tonn P.
Tysnes-Kvinherad: 56100 tonn N og 8500 tonn P.

Av Nivas figur med beregnete utslipp av næringssalter fra bl.a. oppdrett i Hardangerfjorden kan man hente ut at i 2006 var utslippene hhv. 2000 tonn N og 440 tonn P.

Omgjort til prosenter vil man da se at oppdrett i 2006 bidro med mellom 3,0 til 3,6 prosent av uorganisk nitrogen og mellom 4,3 til 5,2 prosent for fosfor i Hardangerfjorden.

Teoretisk beregnede tilførsler av nitrogen og fosfor fra ulike kilder til Hardangerfjorden. Kilde SFT/NIVA


Figur 2
Oppdrett bidro i 2006 med mellom 3 til 3,6 prosent av tilført nitrogen og 4,3 til 5,2 prosent av fosfor i Hardangerfjorden.