Rune Flatby er avdelingsdirektør i NVEs konsesjonsavdeling. Foto: Magnus Petersen.

- Mange kjemper om de samme vannressursene

Tekset: Det er en hard konkurranse om vannressursene i Norge, og det er mange hensyn som må tas når det skal avgjøres om et settefiskanlegg skal få bruke av dem. Det sa Rune Flatby, som er avdelingsdirektør i NVEs konsesjonsavdeling. Han var utfordret til å svare litt for mye kritikk som er fremkommet på de siste års Tekset, til det som næringen oppfatter som unødvendig stort byråkrati og for lang behandlingstid når settefiskanleggene vil øke vannuttaket eller ta i bruk nye vannkilder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flatby var klar på at konkurransen om vannressursene i Norge medfører at det er mange hensyn som må tas når man skal fordele dem.

- Alle har rett til rent drikkevann, sa han og fremhevet at dette er en av de viktigste hensynene NVE må ta før de kan gi tillatelser for bruk av vann til andre formål.

Havbruksnæringen er viktig

Flatby understreket at for oppdrettsnæringen er det mye som kan løses ved resirkulering av vannet.

- Men vi prøver å legge til rette fornuftig vekst. Vi ser også på havbruksnæringen som viktig fordi sektoren både gir mange arbeidsplasser og bidrar til matproduksjon.

Utfordringer i forhold til kraftprodusenter

Han poengterer også det faktum at f.eks. kraftnæringen gir få arbeidsplasser, så er det også med i vurderingen når NVE skal gi konsesjoner, selv om det også er andre momenter med.

- I forhold til kraftproduksjon må det også tas andre hensyn enn for settefiskanlegg. En stor utfordring er at det i settefiskanlegget kreves et kontinuerlig vannuttak, i motsetning til kraftverket som bare kan skrus ned om det er lite vannføring.

Flatby sa de gjennom tilsyn kontrollerer om vannuttak er loggført og andre konsesjonsforhold opprettholdes.

- Her kan næringen bli flinkere, understreket han.

Vern og miljø

Han forklarer at de det er de mange hensynene som må tas og et detaljert lovverket som må følges før en konsesjon kan gis, er med på å gi en lang saksbehandlingstid.

- Det er 388 verneobjekter i vassdrags-Norge der NVE primært skal hindre vassdragsinngrep. Vi har 52 nasjonale laksevassdrag og 29 laksefjorder. I tillegg kommer EUs vanndirektiv, som gir viktige føringer for vassdragsforvaltning, ramset han opp.

Også miljøet trekkes frem som en viktig del av avgjørelsen om å kunne gi tillatelser.

- Arter som elvemusling, ål og laksefisk har vi forpliktelser til å ivareta, sa han.