Cecilie Myrseth på Sjømatdagene 2023.

Vil øke andelen norske råvarer i fôr med over 200 prosent

Regjeringen har satt seg som mål at innen 2034 skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder, og nå er det også satt et mål for hvor mye av fôret som skal komme fra norske råvarer.

Publisert

Det skriver regjeringen på sine hjemmesider.

- Fisk er klimavennlig og sunn mat, men vi henter for mye råvarer til fôret fra utlandet. En bærekraftig produksjon av fôr basert på økende andel norske råvarer vil redusere klimautslipp og styrke vår evne til å være selvforsynte, sier fiskeri og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

I dag er andelen norskproduserte råvarer i fôr til oppdrettsfisk på 8 prosent, regjeringen vil øke dette til 25 prosent innen 2034. Og i kraftfôr til husdyr er målet å øke andelen norske råvarer fra 55 til 70 prosent.

- I forrige uke la vi fram en strategi for hvordan selvforsyningsgraden av jordbruksvarer kan økes til opp mot 50 prosent. Økt andel norske råvarer i kraftfôret og mer grovfôr av god kvalitet vil være svært viktig for å nå dette målet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Har med innspill fra hele landet

Målene som nå er satt for arbeidet fremover baserer seg på faglige råd og innspill fra hele landet.

I 2023 ble det etablert en operativ gruppe som leverte en omfattende rapport med råd om mål og videre organisering av samfunnsoppdraget. Den operative gruppen har sørget for bred involvering og engasjement gjennom flere innspillsmøter over hele landet.

– Det er fint å se at flere av våre råd og innspill er ivaretatt i de målene og organiseringen regjeringen nå legger opp til. Dette er en god start og det blir spennende å følge utviklingen videre, sier Christina Abildgaard, som ledet den operative gruppen.

Årlig konferanse

Framover blir det viktig å se hvordan en kan innrette virkemiddelapparatet bedre, utvikle regelverk og få til et godt samspill mellom forvaltning, forskning og næringsliv for å få fram nye, bærekraftige fôrråvarer. Det innebærer at det ikke lanseres noen nye virkemidler nå

Det skal settes ned et styre og et sekretariat som skal arbeide med samfunnsoppdraget framover. Styret vil få ansvar for å utarbeide en strategi for det videre arbeidet og komme med faglige råd om hvordan vi skal nå de målene som er satt. Det tas også sikte på å arrangere en årlig, nasjonal fôrkonferanse og et toppledermøte som samler politikere, forskere og næringslivsledere.

Målretta samfunnsoppdrag

Målretta samfunnsoppdrag er nyskapende og ambisiøse prosjekt der forskning blir koblet sammen med andre virkemidler for å løse konkrete problemer innen en gitt tidsfrist.

Samfunnsoppdraget skal bygge videre på og forsterke dagens innsats i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr, er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr har følgende mål:

Hovedmål

Innen 2034 skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Samfunnsoppdraget skal bidra til å bevare naturmangfold, utvikle en sterk fôringrediensindustri og øke forsyningssikkerheten i Norge.

Delmål

  • Redusere klimagassutslipp fra råvarer brukt til fôr til oppdrettsfisk og kraftfôr til husdyr i henhold til de til enhver tid gjeldende norske klimaforpliktelser.
  • Øke andelen importert fôrråvare fra bærekraftige kilder med mål om å redusere det globale klimafotavtrykket.
  • Øke andelen norskproduserte råvarer i fôr til oppdrettsfisk fra 8 til 25 prosent innen 2034.
  • Øke andelen norskproduserte råvarer i kraftfôr til husdyr fra 55 til 70 prosent innen 2034.
  • Øke kvaliteten og andelen grovfôr i fôrrasjonen til drøvtyggere.
  • Sikre tilgang til kritiske mikroingredienser til fiske- og dyrefôr innen 2034.

Målene som er satt er en kombinasjon av ambisjoner og hva som er forventet mulig, og det tas høyde for at målene skal kunne justeres etter hvert som det høstes erfaringer fra samfunnsoppdraget. Det legges opp til at samfunnsoppdraget skal evalueres i 2026, inkludert en eventuell opp- eller nedskalering av delmålene.