Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Gustav Erik Blaalid.

- Har lagt opp til stø kurs videre

Fiskeriminister Per Sandberg utdyper hva Regjeringen ønsker for havbruksnæringen fremover.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I den nylig oppdaterte regjeringsplattformen står det vedrørende havbruksnæringen listet at regjeringen skal:

  • Legge til rette for bærekraftig vekst gjennom praktisering av trafikklysordningen.
  • Forenkle reglene for etablering av offshore havbruk.
  • Stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen gjennom bruk av havbruksfond.
  • Øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling.
  • Bruke utviklingstillatelser til å utvikle nye og bedre løsninger for havbruk og sjømatnæringen.
  • Stille strenge miljøkrav til havbruksnæringen.
  • Samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus og rømming

Men hva betyr egentlig dette? Er det noe nytt her? Kyst.no har spurt Fiskeriminister Per Sandberg om å utdype dette.

Han sier at listen viser at innen havbruksområdet innebærer regjeringserklæringen stø kurs videre.

-  Vi har brukt forrige Stortingsperiode til å få trafikklyset på plass. Det er operativt, og vi tildeler nå vekst etter det nye systemet. Neste vurdering av kapasitetsjustering blir, som planlagt i 2019, sier Sandberg til Kyst.no.

Han viser til at midler allerede er utbetalt fra Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner.

- Og mer skal det bli. 80 % av vederlaget fra tildelingsrunder fremover vil gå til kommunene og fylkeskommunene. Det kan bli betydelige beløp, påpeker fiskeriministeren.

Gjennomgang av regelverk for eksponert havbruk

Fiskeriminister Per Sandberg sier at de fremover vil legge godt til rette for offshore havbruk. Det første oppdrettsanlegget som til nå er realisert og driver med oppdrett offshore er havmerden til Salmar. Illustrasjonsfoto: Salmar.

Sandberg sier at de fremover vil legge godt til rette for offshore havbruk.

- I dag er det juridiske rammeverket som trengs på plass, men det er behov for tilpassinger og avklaringer. Dette arbeidet er vi allerede i gang med.

Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet med flere har utarbeidet en rapport som nå blir et viktig grunnlagsdokument for en departementsintern arbeidsgruppe.

- Denne gruppen skal fremover vurdere behov for regelendringer og se nærmere på hvilke avklaringer som trengs for best mulig å legge til rette for akvakultur i mer eksponerte områder, enn det som er vanlig i dagens havbruksnæring. Eventuelle regelendringer vil høres på vanlig måte.

Sandberg drar også frem at ordningen med utviklingstillatelser har vært en suksess.

- Det har kommet mange søknader, og ordningen har bidratt til å løfte frem nye og spennende teknologiske løsninger. Jeg er sikker på at mange av ideene og konseptene herfra vil være med på å forme fremtidens havbruksnæring.

- Hva betyr det at regjeringen vil stille strenge miljøkrav? Kommer det nye? Blir de enda strengere?

- Det står ikke at regjeringen vil stille strengere miljøkrav til havbruksnæringen. Vi vil fortsatt stille strenge miljøkrav. Det innebærer at vi løpende vil vurdere status og kunnskapsgrunnlaget for hvordan havbruk påvirker sine omgivelser, og løpende vurdere om regelverket er tilpasset den produksjonen som foregår.

- Hva menes med at regjeringen vil samarbeide for å bekjempe lakselus og rømming? Hva skal gjøres her i praksis?

- Jeg er stor tilhenger av samarbeid. Det åpne og gode samarbeidet som gjennom mange år har vært mellom næring, forskning og myndigheter har vært en av de store suksessfaktorene bak den eventyrlige veksten i norsk havbruk de siste 40 år. På 80- og tidlig 90-tallet fikk dette samarbeidet så godt som slutt på anitbiotikabruken i norsk oppdrett og vaksiner ble utviklet. Samarbeidet med intensjonsavtalen og forskriftene rundt utfisking av rømt oppdrettslaks har så langt vist seg å ha vært en suksess.

- Det er slik vi ønsker å gå fremover, også med tanke på andre utfordringer som for eksempel lakselus, der både forskning, forvaltning og næring bruker store ressurser på å løse de utfordringer næringen og miljøet står ovenfor, sier fiskeriminister Per Sandberg.