Pukkellaks, Foto: Helge Skoglund, NORCE-LFI

Så langt tatt ut 6000 pukkellaks i 30 vassdrag

Gjennom avtaler med profesjonelle aktører har Fiskeridirektoratet bidratt til uttak av om lag 6000 pukkelaks i nærmere 30 vassdrag utover de vassdragene som inngår i Miljødirektoratets tiltak i Øst-Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet fikk i sommer en ekstrabevilgning på 1 million kroner til ekstraordinære tiltak mot pukkelaks. Det er inngått kontrakter med NORCE-LFI (Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske) og Naturtjenester i Nord med tanke på uttak i hele landet, og prosjektet er samordnet med Miljødirektoratet og Statsforvalterne for å sikre en best mulig fleksibel utnyttelse av ressursene, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. 

Mest i Øst-Finnmark

Midlene fra Fiskeridirektoratet blir derfor hovedsakelig brukt til å utvide området for gjenfangst av pukkellaks fra og med Vest-Finnmark og sørover, områder som ikke er primært prioritert i Miljødirektoratets forslag til handlingsplan mot pukkelaks.

Forekomstene av pukkellaks har som forventet vært høyest i Øst-Finnmark, med betydelige fangster i både elv og sjø, selv om det også har vært til dels store forekomster i en rekke vassdrag i Vest-Finnmark og nordlige deler av Troms. Sørover er mengdene av pukkelaks mer spredt, med mindre fangster og observasjoner.

Lav vannføring i sør

For Nord- og Midt-Norge har Fiskeridirektoratet så langt bidratt til uttak i nærmere 30 vassdrag, og mer enn 6000 fisk er blitt tatt ut i dette arbeidet. Sør-Norge har i den aktuelle perioden hatt til dels lav vannføring, og relativt liten oppgang av pukkellaks i vassdragene.

- Det er meldt om mindre fangster og observasjoner så langt øst som til Oslofjorden.  Det ventes likevel et økende innsig til vassdragene de nærmeste ukene, spesielt ved økt vannføring. Det er derfor pågående overvåkingsaktiviteter, spesielt på Vest- og Sør-Vestlandet, sier seniorrådgiver Olav Moberg i Fiskeridirektoratet.

Takk til frivillige

Så langt er det gjennom inngåtte avtaler tatt ut 25 laks i Sør-Norge, men det forventes at dette antallet vil øke.

- Fiskeridirektoratet vil rette en stor takk til de organisasjoner og lag som har bidratt betydelig til uttaket av pukkelaks i de forskjellige elver og vassdrag, sier Moberg.

Hvordan skille pukkellaks fra annen laksefisk?

Kjennetegn for å skille pukkellaks fra våre laksefisker er mørke flekker på sporden, svart tunge og kraftig rødfarge på kjøttet.

Hvor kan publikum rapportere om fangst av pukkellaks?

Fangst av pukkellaks i elv skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, som i laksebørser og andre rapporteringssystemer på nett.

Fangst av pukkellaks i sjøen skal registreres på:

Miljødirektoratets sider for stangfiske i sjø