Erik Skontorp Hognes. Foto: Klimamarin.

Undersøker avfallet fra havbruksnæringen

SINTEF Ocean og SINTEF Byggforsk skal undersøke avfallshåndteringen i den norske oppdrettsnæringen, det vil si hvilke typer avfall som genereres og hvordan det håndteres.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

-Forskningsprosjektet skal gi havbruksnæringen et kunnskapsgrunnlag som kan bidrar til bedre og mer økonomiske løsninger for avfallet deres, sier Erik Skontorp Hognes i SINTEF på NCE Aquatech Clusters nettsider.

–De overordnede målene på sikt er å redusere mengden avfall, gjøre det avfallet som måtte oppstå til en ressurs heller enn en utgift, og gi næringen gode systemer for dokumentering av god avfallshåndtering ovenfor kunder, myndigheter og sertifiseringsordninger, sier Hognes.

Prosjektet gjennomføres i perioden april – september 2017, som et samarbeid mellom SINTEF Ocean (tidligere Fiskeri og havbruk) og SINTEF Byggforsk. Havbruksnæringen vil bli spurt om bidra gjennom en spørreundersøkelse, samt gjennom dybde intervju med noen utvalgte aktører.

–Vi håper virkelig næringen vil bidra, sier Hognes.

-Vi skal ikke bare skaffe oversikt over mengde og type avfall, men også identifisere forbedringspotensial for å oppnå høyere grad av levering til mottakere som har gode løsninger for gjenvinning. Vi skal også gi anbefalinger for hvordan oppdrettsnæringen kan måle avfallshåndteringen sin og dokumentere status og trender. God avfallshåndtering er direkte knyttet til fornuftig og effektiv ressursutnyttelse og dermed til bedriftens lønnsomhet.  Det er i dag en tydelig forventning om at bedrifter kan dokumentere god avfallshåndtering/ressurseffektivitet og det gjenspeiler seg også i krav fra viktige sertifiseringsordninger som ASC og ISO 14001, påpeker Hognes.

SINTEF Ocean har lang erfaring med kartlegginger innenfor fiskeri og havbruksnæringen og en lang portefølje av relevante prosjekter, som for eksempel miljøregnskap av norsk fiske og havbruk og ringvirkningsanalyser. SINTEF Byggforsk har bred erfaring fra avfallshåndtering og miljøstyring innen bygg- og anleggsbransjen.

- Dette er en næring som for avfall har mange paralleller til oppdrett: avfallet genereres i mange desentraliserte enheter, det er regionale forskjeller i hvilke avfallsløsninger som er tilgjengelige, og det er stor variasjon i aktørene (antall ansatte, geografisk område, miljøambisjoner, etc.).