Venstre: Grønt og bærekraftig

Venstre mener oppdrettsnæringen er en av framtidens næringer i Norge. De ønsker seg en bærekraftig og konkurransedyktig oppdrettsnæring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Venstre vil:• Sikre utvikling av en bærekraftig havbruksnæring som tar vare på miljøet i havet, uten at havet får tilført for mye næringssalter, organisk materiale og legemidler som skader flora og fauna.• Ha et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og miljø ivaretas.• Sørge for at veksten i oppdrettsnæringen til enhver tid er bærekraftig og ikke utgjør en miljøtrussel for livet i havet, annen fisk og villaks.• Styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene ved å styrke Havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner.• Ha et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og miljø ivaretas.• Sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for å snarest mulig utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene.• At fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeskatter fiskebestander.• Innføre strengere sanksjonsmuligheter overfor aktører som ikke driver innenfor dagens regelverk.• Innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper.• At flest mulig nye konsesjoner skal være grønne konsesjoner.• Sikre at eiere av eksisterende konsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon.• Gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming.

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

I dag: Venstre

- Vi vil gjøre sjømatnæringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak, slår Venstre fast i sitt partiprogram for 2017 til 2021.

De understreker at de mener oppdrettsnæringen fortsatt har et stort vekstpotensial, men de har noen men.

- Venstre vil sette strenge miljøkrav ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner og lokalisering av disse, og intensivere forskningen på lukkede anlegg.

   * Mest svevende: Regelverket og sektormyndighetene skal være en faglig ressurs for en optimal videreutvikling av næringen innenfor økologisk bærekraftige rammer

   * Mest konkrete: Sikre at eiere av eksisterende konsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon

Restrukturere næringen

De slår også fast at det er behov for en restrukturering av norsk oppdrettsnæring, der miljø og lønnsomhet skal være førende for hvor fiskeoppdrett finner sted.

- Venstre vil forenkle regelverket for konsesjoner, slik at relokalisering og rotasjon av merder kan skje langt raskere enn i dag.

Strenge krav til nytt

Venstre sier de vil stille strenge miljøkrav ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner og lokalisering av disse, og de vil intensivere forskningen på lukkede anlegg.

- Regelverket og sektormyndighetene skal være en faglig ressurs for en optimal videreutvikling av næringen innenfor økologisk bærekraftige rammer. Vi mener havbruksnæringen må sikres forutsigbarhet med klare kriterier som balanserer hensynene til vekst og miljø.

Venstre vil øremerke forskningsmidler til prosjekter som kan legge til rette for videre utvikling og kommersialisering av biologiske og tekniske løsninger som sikrer bærekraftig vekst i næringen.

Les også hva: