Tørking av not.
Tørking av not.

5% vekst - i realiteten en promille

Så langt har 26 av nær 1000 konsesjoner søkt om og betalt vederlaget for fem prosent vekst. Det tilsvarer 1,3 ekstra konsesjon i næringen, eller vel en promille mer i MTB.

Publisert

Vekst er det havbruksnæringen både trenger og ønsker fremover, og fra politisk hold er en av mulighetene som skal  bidra til dette tilbudet om  5 % økning av MTB på eksisterende konsesjoner.

For de som vil ta i mot tilbudet koster det en million kroner per konsesjon og driftsmessig får man på kjøpet en streng lusegrense på 0,2 voksne hunnlus. Denne strenge lusegrensen vurderes nok av mange til å medføre en for høy risiko for overtredelse, med påfølgende tilbaketrekking av økningen, og i så fall tap av milliongebyret, til at man finner det formålstjenlig å søke. Det kan antagelig være en viktig del at årsaken til at aktørene bare har søkt om ordningen på ca 2,5 prosent av dagens konsesjoner.

De 26 konsesjonene som har fått på plass veksten, befinner seg i fylkene Nordland (4), Vest Agder (15) og Troms (7).

Økningen på 5 % mer MTB på 26 konsesjoner tilsvarer en MTB-vekst på tilsvarende 1,3 konsesjon.  Når det fra før av er ca 1000 kommersielle matfiskkonsesjoner for laks og ørret, blir den samlede veksten på 1,3 promille.

Dette er ikke mye når man vet at den årlige veksten i perioden 2005-2014 i gjennomsnitt var på 8,5 % (St. mld. 16 Tabell 5,1)

Kan komme flere

Etter det kyst.no kjenner til har imidlertid de fleste selskapene søkt på ordningen, men unnlatt å betale vederlaget.

Mulighetene for at flere konsesjoner får vekst er derfor enda tilstede, da endelig frist for å betale vederlag er satt til første mars.

Kapasitetsøkningen og vilkårene for ordningen vil trer ifølge Nærings- og Fiskeridepartementet i kraft to uker etter at vederlaget er innbetalt.

I følge Barentswatch var det per utgangen av uke tre 2017, 22 lokaliteter med 5 % konsesjonsvekst registrert. 10 av disse rapporterte lusetall denne uken og lå alle under  lusegrensen på 0,2 voksne hunnlus. De resterende lokalitetene har ikke rapportert lusetall for uken eller synes å stå uten fisk.