Brønnbåten Skrova.

Biologisk risiko ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks

Transport og behandling av oppdrettslaks i brønnbåt foregår stort sett uten problemer, men med ujevne mellomrom rapporteres det om utfordringer knyttet til fiskevelferd og dødelighet. En omfattende gjennomgang av hendelsesrapporter og innspill fra oppdrettsaktører peker på en del mulige årsaker.

Publisert

- Vi har funnet en rekke mulige årsaker. Noe av det som er av betydning, er kvalitet på vannet som tas om bord i brønnbåten, høy fiskebiomasse/tetthet, utstyr i brønnbåten som avgir metaller eller påvirker vannet i ugunstig retning, lav eller ingen vannutskifting og gjenbruk av behandlingsvann, transport- og behandlingslengde, mangelfulle rutiner/kontroll/overvåking, eller en kombinasjon av disse, sier seniorforsker Ole-Kristian Hess-Erga i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Flere av disse utfordringene finnes også i andre lukkede og semilukkede oppdrettssystem. Kunnskapsoverføring fra studier tilknyttet bruk av brønnbåt er derfor viktig for å redusere biologisk risiko også i slike systemer.

FHF-finansierte prosjekter

For å bidra med kunnskap om tematikken har Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) finansiert to prosjekter: BRØK og NYBRØK. Det førstnevnte ledes av Akvaplan-niva med NIVA og Aqua Kompetanse som FoU-partnere. NYBRØK ledes av NIVA og her er Akvaplan-niva, Aqua Kompetanse, UiB, Patogen, NUI, Seafarming Systems og Ilab FoU-partnere.

- Hovedmålet med BRØK-prosjektet er å samle inn og systematisere kunnskap fra forskningspublikasjoner og erfaringsutveksling med oppdrettere om vannmiljø og andre forhold knyttet til bruk av brønnbåt, sier prosjektleder for BRØK ved Akvaplan-niva, Thor Magne Jonassen.

På bakgrunn av kunnskap og erfaringer som sammenstilles i prosjektet, skal det utvikles et digitalt oppslagsverk med eksempler på hvordan uønskede situasjoner oppstår og anbefalinger om beste praksis for å unngå disse.

Vil bidra til reduksjon av biologisk risiko

Hovedmålet med NYBRØK-prosjektet er økt kunnskap om dødelighet i forbindelse med bruk av brønnbåt for deretter å utvikle tiltak som kan bidra til reduksjon av biologisk risiko ved bruk av brønnbåt.

- Prosjektet skal blant annet oppsummere de mest relevante dødelighetshendelser under transport og ved behandling. I tillegg skal vi designe både overvåkingsprogram og målrettede forskningsforsøk hvor noe av det viktigste er forsøk tilknyttet metallgiftighet og gassmetning, som utgangspunkt for feltundersøkelser av de samme faktorene, sier Hess-Erga i NIVA.

For begge prosjektene er det opprettet Referansegrupper i regi av FHF. Disse gruppene skal bidra til at prosjektene har fokus på næringsrelevante problemstillinger og at de har en hensiktsmessig design. Dette fokuset ivaretas også ved at næringsaktører er prosjektpartnere. Næringspartnerne i prosjektene er: Sølvtrans, Frøy, Rostein, Mowi, Lerøy Seafood Group, Salmonor, SalMar, Grieg Seafood, Ovum og Salmon Evolution.