Landbasert oppdrett. Foto: Lars Olav Sparboe/Akvaplan-niva

​Skal hjelpe oppdrettslaksen på land

Gjensidige, Akvaplan-niva og NIVA har inngått et samarbeid om skadeforebygging innen landbaserte fiskeoppdrett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Dette er svært gledelig og vil ta et oss langt steg i riktig retning med å forebygge skader i en viktig næring, sier Stine Egeland som er fagansvarlig for havbruk i Gjensidige.

Forsikringsselskapet gjennomfører svært mange risikobefaringer i norsk næringsliv og har en bred kompetanse i mange næringer. Dagens settefiskanlegg er imidlertid meget komplekse, og stiller spesielle krav til noen kompetanser som Gjensidige ikke besitter i dag.

- Dette får vi nå en løsning på gjennom dette samarbeidet, sier Egeland.

Kombinert kompetanse

Formålet med samarbeidet er å kombinere selskapenes spisskompetanse innen risikovurdering, akvakultur og vannkjemi. Sammen vil vi kunne identifisere svakheter i settefiskanlegg som er av betydning for driftssikkerheten. Vi vil ha et spesielt fokus på grensesnittene mellom teknologi med ulik alder, bruksrelatert slitasje og overvåkningssystemene. Sluttproduktet vil bli en full gjennomgang av anlegget med risikovurderinger av enkeltkomponenter, avdelinger og totalanlegget, og etablere en felles forståelse for hva som kan gjøres for å minimere risikoen for uønskede hendelser.

Bård Worum ved Akvaplan-niva uttaler:

- Vi er glade for å kunne bidra. Vi har mange oppdrag innenfor drift og optimalisering av settefiskanlegg, og ser behovet for en systematisk gjennomgang av de tekniske løsningene og overvåkning av vannkjemien. Driftsstans på land får raskt store konsekvenser. De skyldes ofte bagatellmessig svikt i enkeltkomponenter som igjen skaper følgefeil. Det vil også bli svært interessant å benytte NIVAs kompetanse innen vannkjemi, både for å få analysert vannkvaliteten og for å vurdere om vi kan knytte resultatene fra slike analyser opp mot valg av tekniske løsninger.

Forskningsdirektør ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Åse Åtland, uttrykker følgende:

- Vi i NIVA er svært glade for at Gjensidige har tatt initiativ til dette nye prosjektet; NIVA har bistått med oppklaring av årsaker til akutt fiskedød over en årrekke, men vårt primære fokus er forebygging og reduksjon av risiko gjennom bedret kunnskap om vannkvalitet og vannbehandling.

Redder fisken

- Det viktigste blir å redusere tap av fisk som følge av tekniske feil på anleggene og vannkjemiske utfordringer, forteller Egeland. Det er særlig innenfor disse to områdene innen landbasert oppdrett hvor vi ser at Gjensidige kan bidra til å redusere tap av fisk. Målet er at alle anlegg Gjensidige forsikrer skal gjennomgås og sjekkes i løpet av en 5 års periode.

- Vi skal være en pådriver for skadeforebygging og en aktiv rådgiver for norske bedrifter innen sjømatnæringen, fastslår Gjensidiges fagansvarlige for havbruk, Stine Egeland.