Arbeiderpartiet: Vil prøve ut rullerende MTB

Ap vil at miljøstatus i området det drives havbruk skal avgjøre om det skal tillates vekst eller ikke. De vil også prøve ut rullerende MTB med sikte på å oppnå helårige arbeidsplasser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Arbeiderpartiet vil:• Sikre videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer• Satse på FoU og ny, fremtidsrettet teknologi, spesielt innen nye produksjons- og driftsmetoder• Bidra til utvikling av ny teknologi som kan løse utfordringene knyttet til lus og rømming.• Stille krav om sporing av oppdrettsfisk og legge til rette for god fiskehelse• Prøve ut rullerende MTB (maksimal tillatt biomasse) med sikte på å oppnå helårlige arbeidsplasser• Gjennom en kunnskapsbasert tilnærming etablere produksjonsområder for lakse- og ørrettoppdrett, der miljøstatusen i området avgjør om det skal tillates vekst eller ikke• Stimulere til videreforedling, herunder gjeninnføre krav til de største aktørene om lokal aktivitet og bearbeiding, FoU og tilbud om lærlinge- og traineeplasser• Videreutvikle ordningen med forsknings- og utviklingstillatelser og sikre at ny kunnskap og teknologi kommer hele næringen til gode• Satse på nye arter innen marin havbruk• Bidra til å finne hensiktsmessige løsninger knyttet til merking/sporing av oppdrettsfisk, og at det satses mer på fiskehelse og bærekraftige løsninger knyttet til fiskefôr.• Sørge for fortsatt mangfold av aktører i næringen, og at det gis muligheter for vekst for oppdrettsselskaper av ulik størrelse. • Gi vertskommunene insentiver for å stille areal til disposisjon for havbruksnæringen.

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

I dag: Arbeiderpartiet

- Havbruksnæringen har et stort potensial for økt verdiskaping. Økt videreforedling og verdiskapning for havbruk skal inngå i det forslåtte verdiskapningsprogrammet på hav.

Arbeiderpartiet skriver i sitt partiprogram at de vil ha en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Videre vekst forutsetter at man finner en løsning på utfordringene med rømming og lus.

- Næringen må finne løsninger på utfordringer med lus, rømming og avfallsutslipp. Den må sikre god drift som ikke truer miljøet, og som ivaretar vårt nasjonale ansvar for å sikre villaksen.

Mest svevende: Vi vil videreutvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon innen fiskeri- og havbruksnæringen.

Mest konkrete: Prøve ut rullerende MTB (maksimal tillatt biomasse) med sikte på å oppnå helårlige arbeidsplasser.

Partiet skriver de støtter enigheten på Stortinget våren 2015, om etablering av produksjonsområder for lakse- og ørretoppdrett, der miljøstatusen i området skal avgjøre om det skal tillates vekst eller ikke.

- Dette skal baseres på en kunnskapsbasert handlingsregel. I første omgang skal produksjonskapasiteten reguleres basert på påvirkningen lakselusa har på villfisken, mener de.

Teknologiflyt

Ap påpeker de har en teknologinøytral tilnærming til nye anlegg og produksjonsmetoder, men at de vil stille strenge krav for å oppnå og dokumentere resultater knyttet til miljø og bærekraft.

- Vi vil videreutvikle og bygge bro mellom Norges sterke posisjon innen akvakultur, maritim og offshore for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon, også i mer værutsatte kyst- og havområder.

Kommunestimulans

Ap understreker at vertskommunene må sikres stabile forutsigbare inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst.

- Oppdaterte planverk er viktig for å motvirke arealkonflikter. Det gir også næringen forutsigbarhet. På sikt bør næringen i større grad kunne ta i bruk nye arealer som i dag anses som uegnet til havbruk.

Rekruttering, utdanning, forsking og utvikling

For å nå målet om å være verdens fremste sjømatnasjon, må forskning, teknologiutvikling og innovasjon i enda sterkere grad løftes inn i sjømatnæringen, mener de.

- Vi vil videreutvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon innen fiskeri- og havbruksnæringen. Vi vil også styrke forskning på bærekraftig fôr og sikre bedre utnyttelse av hele fisken gjennom en satsing på bruk av restråstoff.

Les også hva: