Lise Petterson, direktør region Sør og Vest i mattilsynet under AqKva-konferansen i Bergen.

- Kan dra nytte av erfaringer fra oljebransjen

AqKva-konferansen: Lise Petterson er regiondirektør sør og vest i Mattilsynet. Hun har en bred erfaring blant annet fra oljenæringen, som hun mener havbruksnæringen kan dra nytte av.

Publisert Sist oppdatert

Petterson sier til Kyst.no at hun tar med seg noen viktige erfaringer fra oljenæringen som risikostyringen og forebyggende arbeid for storulykker.

- Her tror jeg det er mye å lære og ta i bruk. Men da må man først strukturert bli enige om de store truslene og risikoene man ser som kan hindre at næringen ekspanderer og vokser slik som man har planlagt og ønsker, sier regiondirektøren.

Hun trekker også frem viktigheten av samarbeidet på tvers i næringen for å utvikle gode standarder som skaper et felles utgangspunkt for en kvalitet som både næring og forvaltning er enige om.

- Dette er spesielt viktig, utfordrende, men ikke umulig, innen fiskehelse og -velferd. I olje og gass er det næringen som både driver og utvikler standardarbeidet.

De har kunnskap, erfaring, kjenner behovet og driver da selv innovasjonen. Det er viktig, det sikrer enighet og utvikling, mener hun.

Petterson mener også en bør se til kulturene som olje og gass har etablert, spesielt med tanke på HMS-arbeid.

Fiskens helse og velferd som fundament

Petterson reflekterer over mulighetene for endring og utvikling i sjømatnæringen fremover.

- Sjømatnæringen er basert på levende dyr. Det er snakk om komplekse biologiske prosesser og økosystemer. Da blir det avgjørende at kunnskap om fiskens behov og de biologiske/økologiske forutsetninger legger premissene for den teknologiske utviklingen.

Hun mener fiskens helse og velferd er fundamentet for at næringen skal ha bærekraftig vekst og verdiskapning. Petterson påpeker at det er fisken og dens behov som må legge premissene for videre utvikling, både for å sikre en næring som er robust og stabil, men også for å få økt bærekraft og god fiskevelferd.

- Det ligger et stort potensial i ny teknologi, digitalisering, datafangst og datadeling. Teknologiutviklingen muliggjør vesentlig mer datafangst enn før, og dette vil igjen gi større muligheter for å ta bedre beslutninger i driften, i forhold til forbrukerhensyn og ikke minst for å bedre fiskehelsen og -velferden.

Tradisjonelt så har organisasjoner jobbet solo når det kommer til datainnsamling, analyse og anvendelse. Men med økende kompleksitet og mengder med data mener hun man må gå fra soloarbeid til strategisk samarbeid for å få til mer med mindre.

- Datadeling kommer til å bli viktig og vi i Mattilsynet mener det bare er et spørsmål om tid før det er forventninger til datautveksling, ikke bare i næringen, men også til oss som tilsynsetat.

Petterson forteller at Mattilsynet i fjor etablerte et produktteam innen for akvakultur, med utviklere og designere som samarbeider med næringen om datadeling og som skal teste ut nye måter å jobbe på for forvaltningen, som resultat av datadelingen.

Nye prosjekter

Petterson forteller at de i Mattilsynet startet året 2023 med å sette i gang en helt ny rendyrket akvakulturavdeling i region sør og vest.

- Vi har satt i gang en regulatorisk sandkasse i region sør og vest, hvor næringen kan søke om at vi følger prosjektene deres tett og gir dem oppfølging og veiledning.

Petterson forteller også at det i løpet av våren vil etableres et dedikert revisjonsteam som kun skal følge opp de største konsernene i næringen gjennom helhetlig revisjon.

Regionsjefen forteller også at Mattilsynet har jobbet grundig med de nye AHL regelverket fra EU.

- Det er noe som gir mange muligheter, men også strengere krav når det kommer til biosikkerhet, avslutter hun.