Hans Bjelland, Centre Director ved Sintef sier risikoen i oppdrettsnæringen må ned. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no

Fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter kan gi vekst

aqKva: Forskningssenteret SFI Exposed gir kunnskap som muliggjør løsninger for sikker og bærekraftig fiskeoppdrett i værutsatte kyst- og havområder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Vekst i norsk fiskeoppdrett kan muliggjøres ved å ta i bruk sjøområder som er mer eksponert for vind, bølger og strøm enn dagens kystnære oppdrettslokaliteter. Det mener Hans Bjelland, Centre Director ved Sintef.

SFI EXPOSED er et senter for forskningsdrevet innovasjon som samler partnere fra både industri og forskning. Senteret sier han fremmer samarbeid mellom forskere, oppdrettsselskap, service- og teknologileverandører i en tid preget av høy innovasjon i næringen. Bakgrunn for etablering av SFI EXPOSED i 2015 sier han var behovet for kunnskap og teknologi for et robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. 

Risikoen må ned

Fiskeoppdrett innebærer krevende operasjoner som er sårbare for skiftende vær, vind og strøm. Bjelland sier at dette gir sikkerhetsutfordringer for folk, fisk, miljø  og materiell.

- Havbruksnæringen er en av de mest risikofylte arbeidsplassene i Norge. Når fiskeoppdrett flyttes til enda mer eksponerte lokaliteter blir sikkerhet og risikostyring svært viktig. Et sentralt mål for EXPOSED-senteret er økt sikkerhet i havbruksoperasjonene.

Han påpeker at kunnskap om farene forbundet med driften, samt implementering av nødvendige forebyggende tiltak, vil redusere den operasjonelle risikoen på anleggene.

Les mer om risikovurderinger i havbruksoperasjoner i Norsk Fiskeoppdrett nr. 9/2018.

For å redusere risiko påpeker han er det behov for teknologi som er mer robust i dårlig vær og som er mindre avhengig av for eksempel mennesker på merdkanten eller kontakt mellom fartøy og merd.

- EXPOSED har blant annet utviklet metoder for navigasjon og lokalisering av ROV og AUV relativt til not og andre fleksible strukturer for å gi mer presise og ikke minst autonome prosesser. Samtidig jobbes det med maskinsyn og hvordan dette kan brukes til hulldeteksjon og integritetskontroll.

Bjelland forteller at metoder for å simulere de ulike delene av et havbruksanlegg, slik som merd, fôrflåte og fartøy, og hvordan disse samspiller, vil fremover brukes som verktøy for teknologiutvikling. Disse verktøyene vil bidra til å fastsette grensebetingelser for hvilke forhold operasjonene kan gjennomføres under. Dette sier han kan videre benyttes for beslutningsstøtte og operasjonsplanlegging.

Les mer om SFI EXPOSED i Norsk Fiskeoppdrett nr 1/2019.