Konseptet kalles for "Oasen" da det etter søkernes mening vil oppleves som en oase for fisken innenfor den lukkede delen av merden. Her skal det være fravær av lusesmitte, stabil vanntemperatur og vannkjemi, samt en optimal og kontinuerlig vannutskifting uten perioder med lave oksygenverdier.

Tilbyr fisken en oase - Slik blir utviklingskonseptet

Eco Fjord Farming har søkt om utviklingskonsesjoner på et delvis lukket oppdrettsanlegg hvor de ved uttesting og implementering av storskala planktonfiltre for overflatevannet, skal oppnå et lusefritt oppdrettsmiljø. – Vi har stor tro på prosjektet, forteller styreleder Paul Birger Torgnes til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Eco Fjord Farming AS, et selskap som ble etablert bare dager før søknaden om utviklingskonsesjoner ble sendt og bak selskapet står Aquaculture Innovation (Paul Birger Tognes) med 50 % eierskap, og de resterende 50 % eies av selskapet Planktonic, som driver med filtrering av plankton.

Sammen søker aktørene i gjennom det nye selskapet fire tillatelser (3120 tonn) for konseptet «Oasen».

Målsettingen til "Oasen" er ifølge selskapet å oppnå en fullskala prøveproduksjon i et delvis lukket oppdrettsanlegg der en gjennom utvikling, uttesting og implementering av storskala planktonfiltre for overflatevannet oppnår et lusefritt oppdrettsmiljø gjennom hele produksjonssyklusen.

Filtrering av inntaksvann skal blant annet bidra til:

Det lukkete pilotanlegget vil bli designet for bruk i områder med liten til moderat eksponering for vær og vind.
  • Fjerning av lakseluslarver, slik at en unngår lusebehandling – både medikamentell og mekanisk.
  •  Temperaturoptimalisering gjennom året ved at en har fleksibelt dyp på vanninntak (økt tilvekst, lavere fôrfaktor og bedre fiskehelse).
  • Bieffekten fra filtreringen er oppsamling av marine dyreplankton, som er en ny kilde til marint fôrråstoff av særlig høy kvalitet.

Styreleder Paul Birger Torgnes  forteller til kyst.no at de har valgt å kalle konseptet for Oasen da det er dette de tilbyr fisken: en oase innenfor den lukkede delen av merden. Her vil fisken i tillegg til fravær av lusesmitte, tilbys stabil vanntemperatur og vannkjemi, samt en optimal og kontinuerlig vannutskifting uten perioder med lave oksygenverdier.

-  Vi forventer at dette vil gi vesentlig bedre vekst, lavere fôrfaktor og lavere dødelighet.

- Lusefritt oppdrettsmiljø

I konseptet vil de også utvikle og teste ut en spesialkonstruert filterenhet som er integrert i et fullskala oppdrettsanlegg.

- Det er kombinasjonen av filterteknologien og et fullskala delvis lukket anlegg med tilhørende funksjoner som er det innovative i denne løsningen. Dette gir et lusefritt oppdrettsmiljø, optimale temperaturer for fisken året rundt og som et biprodukt, en marin fôringrediens av høy kvalitet. Systemet krever at det pumpes store vannmengder inn i merdene, forklarer han.

Han understreker at det i dag ikke finnes egnede tekniske løsninger for å filtrere ut lusesmitte av så store vannmengder.

- Metoden vi ønsker å anvende for å filtrere vannet er spesialutviklet for å fjerne planktonorganismer, herunder smittsomme stadier av lakselus. Denne produksjonsteknologien muliggjør bruk av filtrert overflatevann til oppdrett av laks fordi den krever mindre investeringer, tar mindre plass og krever mindre energi per liter filtrert vann enn andre systemer for filtrering av vann.

- Pilotanlegget vil bli designet for bruk i områder med liten til moderat eksponering for vær og vind. Teknologiutviklingen vil sikre at en kan produsere fisk lusefritt i slike områder. Det vil gi mulighet til å utnytte eksisterende arealer bedre og til bærekraftig drift i områder der det i dag er utfordringer med lusenivå i tradisjonelle åpne merder.

Hvorfor velger dere å gå sammen om dette prosjektet?

- Vi er to aktører som har godt samarbeid om uttesting i mindre skala over tid. Vi er begge er spesialister på hver våre områder og har også i dag et lovende FOU-prosjekt sammen som vi har stor tro på og jeg tror vi kan få til Oasen i fullskala, sier Torgnes.