NRS hadde både volumrekord og fikk tildelt mer kapasitet i 2018. Foto. Frank Rune Isaksen/NRS.

Slik gikk det med NRS i 2018

Omsetnings- og volumrekord. Nye utviklingstillatelser og trafikklysvekst. Men også økte produksjonskostnader i sør. Her er høydepunktene fra NRS i 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet omsatte for 5,0 mrd (4,9 i 2017), fikk et driftsresultat på 807 mill kr (486) og endte med et operasjonelt driftsresultat pr. kg på 19,97 kr/kg (22,10).

- Det er gledelig å se utviklingen i Norway Royal Salmon (NRS). I 2018 passerte vi 5 milliarder i driftsinntekter, hadde rekordhøyt egenprodusert volum på 36 000 tonn og med 82 400 tonn har vi heller aldri solgt så mye laks tidligere. Tallene viser at vi er i vekst og utvikling, noe vi også satser på å være i årene fremover, kommenterer konserndirektør Charles Høstlund i selskapets årsberetning.

Region Nord

Region Nord slaktet 30 384 tonn i 2018 (2017: 24 697 tonn), en økning på 23,0 %. Konsernet har konsesjoner tilsvarende en MTB på 34 746 tonn i Region Nord (inkludert utviklingstillatelser).

Charles Høstlund er konserndirektør i NRS. Foto: NRS.

For det slaktede volumet er det oppnådd et operasjonelt driftsresultat pr. kg på NOK 20,28 (2017: NOK 17,54).

- Økningen i operasjonelt driftsresultat skyldes høyere pris, lavere produksjonskostnad og høyere slaktevolum i forhold til 2017, heter det i årsberetningen.

Region Sør

Region Sør slaktet 5 586 tonn i 2018 (2017: 7 221 tonn), en volumreduksjon på 22,6 %. Regionen drifter konsesjoner tilsvarende en MTB på 4 680 tonn.

For det slaktede volumet er det oppnådd et operasjonelt driftsresultat pr. kg på NOK 14,21 (2017: NOK 20,77).

- Operasjonelt driftsresultat er redusert hovedsakelig som følge av høyere produksjonskostnad og lavere slaktevolum. Produksjonskostnaden er påvirket av biologiske utfordringer og høy dødelighet på stor fisk hovedsakelig som følge av fiskesykdommene yersiniose og CMS.

- Vi hadde i 2018 en positiv utvikling på produksjonskostnader i Region Nord, mens i Region Sør økte kostnadene. For å sikre vår konkurransekraft, må vi fortsette å jakte på forbedringer i produksjonen som sikrer ytterligere kostnadsreduksjoner på alle våre lokaliteter og enheter. Vi er derfor ikke i mål, men skal videreutvikle konsernet, påpeker Høstlund.

Kapasitetsøkning

I 2018 fikk selskapet kapasitetsøkning gjennom trafikklyssystemvekst. I regjeringens nye trafikklyssystem for vekst kjøpte Norway Royal Salmon 2 % vekst tilsvarende 551 tonn MTB for alle konsesjoner i grønne produksjonsområder. I juni kjøpte Norway Royal Salmon 800 tonn MTB i Nærings- og fiskeridepartementets auksjon.

I mars fikk Norway Royal Salmon tildelt 5 990 tonn MTB i utviklingstillatelser for utvikling av konseptet Arctic Offshore Farming.

- Tillatelsene er en anerkjennelse av en lang og god utviklingsprosess, hvor NRS og Aker Solutions har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder, skriver NRS.

Ved plassering lengre fra kysten vil anlegget gi økt arealutnyttelse av norske farvann og begrenset miljømessig fotavtrykk.

- Anlegget vil ligge betydelig mer eksponert enn dagens lokaliteter. Miljøforholdene på slike lokaliteter er svært attraktive for laks med god vannutskiftning som sikrer god fiskevelferd og tilvekst. Etter at utviklingstillatelsene ble delt ut, har Norway Royal Salmon gjennom datterselskapet Arctic Offshore Farming AS lagt ned betydelig arbeid og investeringer for å realisere prosjektet.

Målet er at første utsett av fisk i sjø gjennomføres i 3 kvartal 2020.

- Dette er tillatelser som vil gi grunnlag for betydelige investeringer i en fremtidsrettet næring. Den industrielle ambisjonen er å kombinere kunnskap fra 72 oppdrettsnæringer med offshorekompetanse for å utvikle fremtidens havbruksnæring og sikre bærekraftig vekst, skriver selskapet.

De to største enkeltinvesteringene i konsernets historie

Konserndirektør Charles Høstlund påpeker de nå er svært nær realisering av de to største enkeltinvesteringene i konsernets historie.

- Vi skal bygge et topp moderne settefiskanlegg med RAS-teknologi. Det vil sikre konsernets verdikjede, og anlegget vil bli hovedleverandør av smolt til vår lakseproduksjon i sjø, skriver han i beretningen.

Anlegget blir lokalisert i Dåfjord i Karlsøy kommune og det planlegges byggestart i løpet av 2019.

- Vi vil også i 2019 starte byggingen av fremtidens offshore havbruksanlegg. Vi tror på havbruk til havs og derfor har vi utviklet Arctic Offshore Farming (AOF). AOF er en ny og banebrytende produksjonsteknologi, som er dimensjonert for værharde områder hvor dagens utstyr ikke kan benyttes. Havbruk til havs vil åpne nye sjøarealer for havbruk inn i fremtiden, mener han.

ILA

ILA ble i 2018 påvist på to lokaliteter i Region Nord. Sykdommen ble påvist ved lokalitetene Lubben og Ørnfjordbotn i Troms.

- Dette har medført en vesentlig kostnad i 2018 samt reduserte slaktevolum både i 2018 og 2019, forteller NRS.

Dødelighet

De siste to årene har velferdsuttak av fisk blitt intensivert, noe som gjør at andelen destruert fisk er høyere enn tidligere år.

- Dødelighetsraten utgjorde 5,7 % av antall fisk i sjøen ved begynnelsen av året og fisk utsatt i løpet av 2018. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn i 2017. Totalt var avgangen i 2018 på 11,2 %, av dette utgjorde destruering av fisk 5,5 %, opplyser selskapet.

Total avgang i 2018 ble da 3,4 prosentpoeng høyere enn i 2017.

Dødelighetsraten i Region Sør var 13,6 %, mens den i Region Nord var 4,3 % og 11,4 % inkl. destruering

NRS har ikke hatt rømminger de siste 5 årene.