Gå til innhold

Behandling i brønnbåt øker risiko for dødelighet

Lusetelling. Foto: Linn Therese S Hosteland.
Lusetelling. Foto: Linn Therese S Hosteland.

Mange oppdrettere opplevde i fjor økt dødelighet ved flere av de ulike formene for lusebehandling. - Et tankevekkende resultat er det tydelige hoppet i økt dødelighet fra «vanlig» badebehandling mot lus til badebehandling i brønnbåt, konkluderes det i risikovurderingen til Havforskningsinstituttet.  

I risikorapporten har Havforskningsinstituttet beregnet dødelighet forårsaket av avlusing med ulike metoder. De illustrerer dette som "økning i prosentpoeng dødelighet innrapportert måneden med avlusing (akutt) og måneden etter avlusing (forsinket), mot innrapportert dødelighet for samme merd måneden før avlusing.

Lite dødelighet med fôrbasert og mekanisk

Rapporten er klar på at avlusing via fôret har liten påvirkning på laksen, og at mekanisk avlusing bare har litt høyere tall enn via fôr.

- Avlusing via fôret har liten påvirkning på laksen, og andelen behandlinger med økning i dødelighet er sannsynligvis utslag av naturlig variasjon og ikke som følge av fôret, skriver de.

Den lave dødeligheten som er med mekanisk avlusing, forklarer de de muligens kan være et resultat av at avlusing ved spyling ble satt i gang før 2010, og har blitt optimalisert over flere år.

- Men det er kjent via media at det har forekommet hendelser der mekanisk behandling har gitt omfattende sårskader og dødelighet, understreker de.

Høyest dødelighet med varmtvann

Termisk behandling er den metodikken som i rapporten gir høyest risiko for forhøyet dødelighet etter behandling.

- Men det må her tas høyde for at dette er en teknologi som har vært under stadig utbedring og utvikling i perioden, at tallene er basert på relativt få observasjoner og at teknologien kan ha blitt brukt på allerede syk eller skadet fisk, skriver de.

Statistikken viser  at vel 23 prosent av behandlingene ga en økning på over ett prosentpoeng i dødeligheten måneden etter behandling, sammenlignet med måneden før (forsinket dødelighet). 8,7 prosent av varmtvannsbehandlingene gav en økning i dødelighet på over fem prosentpoeng sammenlignet med måneden før.

Når det gjelder akutt dødelighet (dødelighet i behandlingsmåneden sammenlignet med dødelighet i måneden før) ser en at hele 32 prosent av behandlingene fikk mer enn ett prosentpoeng økning i dødeligheten. Cirka 5 prosent av disse var en økning på over fem prosentpoeng.

Økt dødelighet når behandling skjer i båt

Det påpekes også at overgang fra badbehandling i merd til badebehandling i brønnbåt gav en klar økning i dødelighet.

- Et tankevekkende resultat er det tydelige hoppet i økt dødelighet fra «vanlig» badebehandling mot lus til badebehandling i brønnbåt, heter det i rapporten.

Der "kun" 10 prosent av badbehandlingene i merd med tradisjonelle legemidler av ga mer enn 1 prosentpoengs økt dødelighet, ga hele 23 prosent av tilsvarende behandlinger dette når de ble utført i båt.

For badbehandling med hydrogenperoksid er økningen mellom de to behandlingsformene (merd vs båt) mindre, men likefullt tilstede.

Vel 17 % av behandlingene med hydrogenperoksid i merd gav mer enn 1 prosentpoengs akutt dødelighet, mens når dette skjedde i båt var andelen som opplevde dette økt til knapt 22 prosent.

Har du en sak du
vil tipse oss om?